μεδέων

ruling

γουνός

hill

ἀναπαύω

rest

νόσφι

far from

λιπαρός

shiny, greasy

θαλία

joy

μέλπω

celebrate in song

κεδνός

careful, excellent

μολπή

play

ἰάχω

cry out

νίσσομαι

go

βροντή

thunder

ὀπηδός

attendant

αἰδοῖος

worshipful, modest

ἰθύς

straight

ἐπισταμένως

skilfully

παράφημι

advise, encourage

ἱλάσκομαι

appease

πρέπω

be conspicuous

ἄζω

cry

θεράπων

servant, attendant

ἅλμη

brine

πείρω

pierce

οἰδέω

swell

θύω

rage

ἔσπετε

tell!

κύω

conceive

ὄφρα

in order that

ἀτρύγετος

barren

ἄτερ

without, apart from

τοκεύς

parent

ἐχθαίρω

hate

ἔχθω

hate

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording