23 terms

Noun (city)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

吉隆坡
(Jí long pō) KL
北京
(Běi jīng) Beijing
香港
(Xiāng gǎng) Hong Kong
南京
(Nán jīng) Nanjing
东京
(Dōng jīng) Tokyo
西安
(Xī ān) Xi An
上海
(Shàng hǎi) Shanghai
广州
Guǎng zhōu) Guangzhou
深圳
(Shēn zhèn) Shenzhen
天津
(Tiān jīn) Tianjin
首尔
(Shǒu ěr) Seoul
曼谷
(Màn gǔ) Bangkok
雅加达
(Yǎ jiā dá) Jakarta
三藩市
(Sān fán shì)
San Frinchisco
纽约
(Niǔ yuē ) New York
华盛顿
(Huá shèng dùn) Washington
温哥华
(Wēn gē huá) Vancouver
伦敦
(Lún dūn) London
悉尼
(Xī ní) Sydney
墨尔本
(Mò ěr běn) Melbourne
威灵顿
(Wēi líng dùn) Wellington
新德里
(Jí long pō) New Delhi
杜拜
(Dù bài) Dubai

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.