35 terms

6.1 Far East 3 pronunciation

Far East Everyday Chinese, Book 3, Chapter 6, Part 1
STUDY
PLAY
pei4dui4
配對
wu2liao2
無聊
tou4le
透了
zhong1shen1 da4 shi4
終身大事
chu1tou2
出頭
cao1xin1
操心
da4ban4 bei4zi
大半輩子
bei4zi
輩子
shou4zui4
受罪
nian2ji4
年紀
gu1dan1
孤單
ren2jia1
人家
diu1ren2
丟人
quan2li4
權利
nv3quan2
女權
hun1yin1
婚姻
dan1qin1
單親
jia1ting2
家庭
wai4yu4
外遇
gu4jia1
顧家
lao3po
老婆
kao4
neng2gan4
能幹
qu3dai4
取代
he2kuang4
何況
cheng2jia1
成家
bu2xiang4hua4
不像話
lun2li3
倫理
wei2xi4
維繫
he2xie2
和諧
xiang1chu3
相處
dai4gou1
代溝
dan1shen1 gui4zu2
單身貴族
dan1shen1
單身
gui4zu2
貴族