Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Waray, cebuano, Aklanon, Ilonnggo, Boholano

Katoliko

relihiyon na madami sa cebu. Dahil dito unang dumating ang pangkat ng Espanyol na nagdala ng katolisismo sa bansa.

Cebuano

ang pangkat na madaming katoliko

Cebu

Tinatawag ng Oldest City of the Phil. at Queen City of the South

Queen City of the South

pinakamahalagang sentro ng ekonomiya sa visayas at mindanao

Waray

Samar at Leyte. Masisinop,Matiisin at mahilig sa musika

Ilonggo

masayahin, malalambing at malumanay magsalita

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording