158 terms

Maltese

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Hello (Good morning)
Bonġu. (BON-ju)
How are you?
Kif inti? (kiyf int-EE?)
Fine thank you, Tajjeb
Grazzi (TAI-yeb GRUTS-ee)
What is your name?
X'jismek? (SHYI-smeck?)
My name is ______
Jisimni ______ (yi-SIM-nee_____ .)
Nice to meet you
Għandi pjaċir (AAn-dee pya-CHEER)
Please
Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)
Thank you
Grazzi. (GRUTS-ee)
You're welcome
Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)
Yes
Iva. (Eve-a)
No
Le. (Le)
Excuse me
(getting attention) Skużi. (SCOO-zee)
Excuse me
(begging pardon) Skużani. (SCOO-za-nee)
I'm sorry
Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHEE-NEE)
Goodbye
Saħħa. (SAH-ha)
Goodbye (informal)
Ċaw. (CHA-W)
I can't speak Maltese [well]
Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])
Do you speak English?
Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)
Is there someone here who speaks English?
Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)
Help!
Ajjut! (I-yut!)
Look out!
Attent! (AAT-tent!)
Good morning
Bonġu. (BON-ju)
Good day
Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)
Good evening
Bonswa. (BON-swaa)
Good night
Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)
I don't understand
Ma nifhimx. (maa ni-fimx)
Where is the toilet[, please?]
Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)
Leave me alone
Ħallini. (hahl-LEE-nee)
Don't touch me!
Tmissnix! (tmiss-NEESH)
I'll call the police
Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)
Police!
Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)
Stop! Thief!
Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)
I need your help
Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)
It's an emergency
Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)
I'm lost
Intlift. (in-tlift)
I lost my bag
Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)
I lost my wallet
Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)
I'm sick
Imradt. (im-rudt)
I've been injured
Weġġajt. (WEDGE-iyt)
I need a doctor
Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)
Can I use your phone?
Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)
1
wieħed (WEE-hed)
2
tnejn (tneyn)
3
tlieta (TLEE-ta)
4
erbgħa (EHR-ba)
5
ħamsa (HAM-sa)
6
sitta (SIT-ta)
7
sebgħa (SEH-ba)
8
tmienja (tmeehn-ya)
9
disgħa (DIH-sa)
10
għaxra (AA-shra)
11
ħdax (hdash)
12
tnax (tnash)
13
tlettax (tleht-TAASH)
14
erbatax (ehr-ba-TAASH)
15
ħmistax (hmiss-TAASH)
16
sittax (sit-TAASH)
17
sbatax (zba-TAASH)
18
tmintax (tmin-TAASH)
19
dsatax (tsa-TAASH)
20
għoxrin (osh-REEN)
21
wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)
22
tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)
23
tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)
30
tletin (tleh-TEEN)
40
erbgħin (ehr-BAYN)
50
ħamsin (hum-SEEN)
60
sittin (sit-TEEN)
70
sebgħin (seh-BAYN)
80
tmenin (tmeh-NEEN)
90
disgħin (dih-SAYN)
100
mija (MEE-ya)
101
mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)
200
mitejn (mee-TEYN)
300
tliet mija (tlet MEE-ya)
1000
elf (elf)
2000
elfejn (el-FAYN)
1,000,000
miljun (mill-YOON)
number _____ (train, bus, etc
). numru _____ (noo-mroo)
half
nofs (nofs)
less
inqas (IN-aas)
more
iktar (ICK-tar)
now
issa (is-SAH)
later
iktar tard (ick-TAR tard)
before
qabel (AA-bel)
morning
filgħodu (fill-O-doo)
afternoon
wara n-nofsinhar (WAA-rah in nofs-in-aar)
evening
filgħaxija (fill-AA-shee-ya)
night
bil-lejl (bill leyl)
one o'clock AM
is-siegħa ta' filgħodu (is SEE-yah tah fill-O-doo)
two o'clock AM
is-sagħtejn ta' filgħodu (is SAH-teyn tah fill-O-doo)
three o'clock AM
it-tlieta ta' filgħodu (it TLIH-ta tah fill-O-doo)
noon
nofsinhar (nofs-in-aar)
one o'clock PM
is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar)
two o'clock PM
is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar)
three o'clock AM
it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar)
midnight
nofsilejl (nofs-ill-leyl)
_____ minute(s)
_____ minuta(minuti) (mih-NOO-tah (mih-NOO-tee))
_____ hour(s)
_____ siegħa(t) (see-aa (see-aat))
_____ day(s)
_____ jum(jiem) (yoom (yiem))
_____ week(s)
_____ ġimgħa(t) (jim-aa (jim-aat))
_____ month(s)
_____ xahar(xhur) (xaar (xoor))
_____ year(s)
_____ sena(snin) (se-na (snin))
today
illum (il-LOOM)
yesterday
ilbieraħ (il-BIH-rah)
tomorrow
għada (AA-da)
this week
dil-ġimgħa (dill jim-aa)
last week
il-ġimgħa l-oħra (ill jim-aa loh-ra)
next week
il-ġimgħa ddieħla (ill jim-aa id-dih-la)
Sunday
Il-Ħadd (ill hut)
Monday
It-Tnejn (it tneyn)
Tuesday
It-Tlieta (it TLEE-ta)
Wednesday
L-Erbgħa (LEHR-ba)
Thursday
Il-Ħamis (ill ham-EES)
Friday
Il-Ġimgħa (ill jim-aa)
Saturday
Is-Sibt (iss sibt)
black
iswed (ISS-wet)
white
abjad (AHB-yat)
gray
griż (grees)
red
aħmar (AHH-mar)
blue
blu (blu)
yellow
isfar (ISS-far)
green
aħdar (AHH-dar)
orange
oranġjo (oh-RAHN-jyo)
purple
vjola (VYO-lah)
brown
kannella (kahn-NEL-lah)
How much is a ticket to _____?
Kemm hu biljett għal _____? (kemm oo bill-YET aal ______)
One ticket to _____, please
Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok)
Where does this bus go?
Għal fejn hi din? (aal feyn ee deen?)
Where is the bus to _____?
Fejn hi tal-linja għal _____? (...)
Does this bus stop in _____?
Din tieqaf _____? (...)
When does the bus for _____ leave?
Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (...)
When will this bus arrive in _____?
Fiex ħin tasal f' _____? (...)
How do I get to _____ ?
Kif nasal sa ______? (keef NAH-sal saa _______)
the bus station?
it-terminus? (it ter-MIH-nus)
Where are there a lot of
Fejn hemm ħafna... (feyn emm haaf-na...)
Can you show me on the map?
Tista' turini fuq il-mappa? (tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?)
street
triq (trih-uh)
Turn left
Dur fuq ix-xellug. (...)
Turn right
Dur fuq il-lemin. (...)
left
xellug (...)
right
lemin (...)
straight ahead
ibqa' miexi (...)
towards the _____
lejn il- _____ (...)
past the _____
aqbez il- _____ (...)
before the _____
qabel il- _____ (...)
Watch for the _____
Stenna sakemm tara il- _____. (...)
intersection
salib it-toroq (...)
north
tramuntana (...)
south
nofsinhar (...)
east
lvant (...)
west
punent (...)
uphill
fit-telgħa (...)
downhill
fin-niżla (...)
Taxi!
Taxi! (...)
Take me to _____, please
Ħudi sal- _____, jekk jogħġbok. (...)
How much does it cost to get to _____?
Kemm tiswa biex tasal sal- _____? (...)
Take me there, please
Ħudni s'hemm, jekk jogħġbok. (...)