131 terms

Food

STUDY
PLAY
apple
Píngguǒ
apple juice
Píngguǒ zhī
asparagus
Lúsǔn
aubergine
Qiézi
avocado
È lí
balsamic vinegar
Xiāng cù
banana
Xiāngjiāo
bean sprouts
Dòuyá
beef ribs
Niú lèigǔ
bell pepper
Shìzijiāo
black beans
Hēidòu
bok choi
yóu cài
bok choy
Báicài
bread
Miànbāo
broccoli
Xī lánhuā
brown sugar
Hóngtáng
butter
Huángyóu
butternut squash
Nánguā
cabbage
Juǎnxīncài
canned tuna
Jīnqiāngyú guàntóu
canola oil
Cài zǐ yóu
carrot
Húluóbo
granulated sugar
bái shā táng
celery
Qíncài
cheddar cheese
Qiè dá nǎilào
chicken
chicken stock
nóng tāng bǎo
beef stock
niú ròu nóng tāng bǎo
lamb stock
yáng ròu nóng tāng bǎo
veg stock
shū cài nóng tāng bǎo
chickpea
Yīng zuǐ dòu
chiles
xiǎo là jiāo
chili pepper
Làjiāo
chinese broccoli
Zhōngguó xī lánhuā
chinese cabbage
Dà báicài
cilantro
Xiāngcài
cinnamon
Ròuguì
cooking wine
Liàojiǔ
coriander
Xiāngcài
corn oil
Yùmǐ yóu
courgettes
Xīhúlu
couscous
zhēngcūmàifěn
cucumber
Huángguā
cumin
Xiǎo huíxiāng
cumin seed
Xiǎo huíxiāng zhǒngzǐ
curry powder
Gālí fěn
egg noodle
Jīdàn miàn
eggplant
Qiézi
eggs
Jīdàn
fish fillets
Yú piàn
flour
Miànfěn
fruit juice
Guǒzhī
garlic
Dàsuàn
garlic powder
Dàsuàn fěn
ginger
Jiāng
grape
Pútáo
grapefruit
Yòuzi
green beans
Qīngdòu
ground beef
niú ròu xiàn er
ground lamb
yáng ròu xiàn er
honey
Fēngmì
kiwi
Míhóutáo
lamb steak
yáng pái
leek
dà cōng
lemongrass
níng méng cǎo
lentil
xiǎobiǎndòu
lettuce
Shēngcài
lime
suānchéng
mango
Mángguǒ
melon
hāmìguā
milk
Niúnǎi
mint
bò hé yè
molasses
Tángmì
fat mushroom
xiānggū
multigrain bread
Záliáng miànbāo
english mustard
yīng shì jiè mo
nectarine
Yóu táo
noodle
Miàn
nuts
Jiānguǒ
oatmeal
Yànmài zhōu
olive
gǎn lǎn
olive oil
Gǎnlǎn yóu
onion
Yángcōng
orange
chéng zi
orange juice
Chéngzhī
oyster mushroom
Píng gu
papaya
Mùguā
parmesan cheese
Gānlào
pasta
yì dà lì miàn
peanut
Huāshēng
peanut butter
Huāshēngjiàng
peanut oil
Huāshēngyóu
peas
Wāndòu
peppercorn
(bú yào fěn mò) hēi hú jiāo
pork loin
Zhū lǐjí
potato
Mǎlíngshǔ
powdered sugar
Táng fěn
raisin
Pútáogān
raspberry jam
Shù méi guǒjiàng
red onion
Hóng yángcōng
red pepper flake
gánlàjiāomòer
red wine
Hóng pútáojiǔ
rice
dà mǐ
scallion
xiǎocǒng
sesame oil
xiāng yóu
sesame seed
Zhīma
shaoxing wine
Shàoxīngjiǔ
soy beans
Huángdòu
soy milk
Dòujiāng
soy sauce
Jiàngyóu
soya oil
Dòuyóu
spinach
Bōcài
squash
wōguā
strawberry
Cǎoméi
strawberry jam
Cǎoméi guǒjiàng
sunflower oil
Kuíhuā zǐ yóu
sweet potato
Hóngshǔ
szechuan pepper
Sìchuān làjiāo
tabasco
tabasco
tofu
Dòufu
tomato
Xīhóngshì
tomato juice
Fānqié zhī
tomato paste
fānqiénóngsuōjiàng
tomato sauce
Fānqié jiàng
vegetable oil
Zhíwùyóu
vinegar
watermelon
Xīguā
white beans
Bái yúndòu
white wine
Bái pútáojiǔ
wine vinegar
Pútáojiǔ cù
yoghurt
Suānnǎi