Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

feign

hitta på, simulera, spela

ephemera

kortlivade saker, modesaker

mawkish

löjligt sentimental, sliskig; motbjudande

innocuous

ofarlig, oskadlig, harmlös

moors

(ett muslimskt folkslag) morer

nimble

flink, kvick

tarpaulin

presenning

virtue

dygd; god sak, fördel

endow

skänka (donera) pengar till

rheumy

vattnig, rinnande

decay

förmultning; förruttnelse

illicit

olovlig, olaglig

oblivion

glömska

devoutl

innerlig, allvarlig

banister

trappräcke, ledstång

amiable

vänlig, trevlig

deceit

bedrägeri, svek

verge

kant, gräns, brädd

submission

lydnad, underkastelse, presentation, förslag

sombre

dyster, mörk

petulant

grinig, kinkig

paragon

mönster, förebild

bourgeois

[små]borgare, medelklassare

stale

gammal, unken, fadd, sliten

tantrum

vredesutbrott

ferocity

vild[sint]het, våldsamhet

fatuous

enfaldig, dum

ambiguous

tvetydig, flertydig, oklar, oviss

cohesive

sammanhängande, sammanhållande

perpetually

ideligen

elated

upprymd, förtjust

binoculars

kikare

mournful

sorglig, sorgsen

enmity

fiendskap

debauch

utsvävning, orgie

paraphernalia

tillbehör, grejer, pinaler

traipse

traska, knoga, trava

endeavour

försök, ansträngning, strävan, bemödande

ostentatious

prålig, vräkig, spektakulär

fidelity

trohet, exakthet, precision

banter

skämt, smågnabb

solemn

högtidlig, allvarlig

forensic

rättsmedicinsk, rätts-, forensisk

maze

labyrint

scaffold

byggnadsställning

parlour

sällskapsrum

cutlery

[mat]bestick

excessively

överdrivet mycket, omåttligt

immaculate

fläckfri, felfri, oklanderlig, obefläckad

ferocious

vild[sint], våldsam

deliberate

avsiktlig, noga övervägd

peasant

bonde, lantis

nauseous

äcklig; illamående

precarious

riskabel, prekär

prerogative

privilegium

amends

upprättelse, ersättning, uppgörelse

garter

strumpeband

preponderance

övervikt i fråga om bevisning

plausible

rimlig, plausibel

poised

samlad, lugn

famished

utsvulten

versatile

mångkunnig, mångsidig

resilient

elastisk, slitstark

incessant

oavbruten, ständig

demure

tillbakadragen, blyg

obedient

lydig

repent

ångra sig

consort

gemensam

impeachement

anklagelse

commendable

berömvärd, lovvärd, rekommendabel

moonshiner

smugglare

bungle

fuskverk, klantighet

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording