Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Pamayanang Pangisdaan Pamayanang Pangsakahan Pamayanang Minahan

Kakaunti ang mag anak na nakatira dito

Malawak ang lupain

Magkakakilala ang mga tao dito

Pangingisda, Pagtatanim at Pagmimina ang karaniwang kabuhayan ito

sa lalawigan matatagpuan ang ganitong pamayanan

Karaniwang yari sa kahoy, yero, kawayan, kugon ang bahay dito

May Munisipyo, paaralan, simbahan, ospital at bangko rin sa pamahalaan ito

Pamayanang Pangingisdaan

karaniwang nakatira ang mga to malapit sa dagat
pangngisda ang kanilang kinabubuhay.

Pamayanang Pangsakahan

Malalawak ang mga sakahan.Pagsasaka ang karaniwang trabaho dito. Nagtatanim ng mais,palay, niyog at abaka.

Pamayanang Pang Minahan

Karaniwang malapit sa bundok ang mga nakatira dito. Minero ang tawag sa mga nagmimina ng ginto,pilak at iba pa. Dinadala sa pagawaan para maging alahas ang mga ginto at pilak. Ginagamit naman sa pagpapatayo ng bahay, gusali at mga kagamitan ang mga metal.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording