36 terms

Filipino 1 - Halimbawa ng Tungkulin ng Wika

STUDY
PLAY
Pormularyong Panlipunan
Interaksyonal
Pangungumusta
Interaksyonal
Pagpapalitan ng biro
Interaksyonal
Liham Pagkakaibigan
Interaksyonal
Pakikiusap
Instrumental
Pag-uutos
Instrumental
Liham-pangkalakal
Instrumental
Pagbibigay ng Direksyon
Regulatori
Paalala
Regulatori
Babala
Regulatori
Panuto
Regulatori
Pormal/Di-pormal na Talakayan
Personal
Liham sa Patnugot
Personal
Pagsasalaysay
Imahinatibo
Paglalarawan
Imahinatibo
Akdang Pampanitikan
Imahinatibo
Pagtatanong
Heuristik
Pakikipanayam
Heuristik
Surbey
Heuristik
Pananaliksik
Heuristik
Pag-uulat
Impormatib
Pagtuturo
Impormatib
Magkakaroon tayo ng pag-susulit bukas
Impormatib
Sang-ayon ako na idaos ang ating retreat.
Personal
Kamusta ka na aking kaibigan?
Interaksyonal
Magsitahimik kayo
Instrumental
Pakikuha naman ako ng isang basong tubig
Instrumental
Ikaw ang talagang tumatanglaw sa aking bawat madilim na gabi
Personal
Ano po ang reaksyon ninyo sa sinabi ng senador sa telebisyon?
Heuristik
Natuklasan sa pananaliksik na isinagawa ang mga sumusunod na datos.
Impormatib
Nais ko pong magprisinta bilang empleyado sa inyong kumpanya
Instrumental o Heuristik
Maligayang Kaarawan
Interaksyonal
Bilugan ang titik ng tamang sagot
Regulatori
Nakakabahala ang artikulong inikathala ninyo sa nakaraang isyu ng inyong pahayagan.
Personal
Maari ba naming magamit ang silid awdyobiswal
Heuristik
Uminom ng gamot nang makatlong beses sa isang araw
regulatori