Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Pormularyong Panlipunan

Interaksyonal

Pangungumusta

Interaksyonal

Pagpapalitan ng biro

Interaksyonal

Liham Pagkakaibigan

Interaksyonal

Pakikiusap

Instrumental

Pag-uutos

Instrumental

Liham-pangkalakal

Instrumental

Pagbibigay ng Direksyon

Regulatori

Paalala

Regulatori

Babala

Regulatori

Panuto

Regulatori

Pormal/Di-pormal na Talakayan

Personal

Liham sa Patnugot

Personal

Pagsasalaysay

Imahinatibo

Paglalarawan

Imahinatibo

Akdang Pampanitikan

Imahinatibo

Pagtatanong

Heuristik

Pakikipanayam

Heuristik

Surbey

Heuristik

Pananaliksik

Heuristik

Pag-uulat

Impormatib

Pagtuturo

Impormatib

Magkakaroon tayo ng pag-susulit bukas

Impormatib

Sang-ayon ako na idaos ang ating retreat.

Personal

Kamusta ka na aking kaibigan?

Interaksyonal

Magsitahimik kayo

Instrumental

Pakikuha naman ako ng isang basong tubig

Instrumental

Ikaw ang talagang tumatanglaw sa aking bawat madilim na gabi

Personal

Ano po ang reaksyon ninyo sa sinabi ng senador sa telebisyon?

Heuristik

Natuklasan sa pananaliksik na isinagawa ang mga sumusunod na datos.

Impormatib

Nais ko pong magprisinta bilang empleyado sa inyong kumpanya

Instrumental o Heuristik

Maligayang Kaarawan

Interaksyonal

Bilugan ang titik ng tamang sagot

Regulatori

Nakakabahala ang artikulong inikathala ninyo sa nakaraang isyu ng inyong pahayagan.

Personal

Maari ba naming magamit ang silid awdyobiswal

Heuristik

Uminom ng gamot nang makatlong beses sa isang araw

regulatori

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording