65 terms

Sylfaen Unit 22

STUDY
PLAY
Baswn i'n mynd am dro, tasai hi'n braf
I'd go for a walk, if it were fine
Baswn i'n garddio, tasai hi'n braf
I'd work in the garden, if it were fine
Baswn i'n rhedeg ar y traeth, tasai hi'n braf
I'd run on the beach, if it were fine
Faswn i ddim yn aros yn y ty, tasai hi'n braf
I wouldn't stay in the house, if it were fine
Baswn i'n darllen mwy, tasai amser gyda fi
I'd read more, if I had time
Baswn i'n gwneud ioga, tasai amser gyda fi
I'd do yoga, if I had time
Baswn i'n symud, tasai arian gyda fi
I'd move, if I had money
Baswn i'n mynd ar wyliau, tasai arian gyda fi
I'd go on holiday, if I had money
Beth faset ti'n wneud, tasai hi'n braf?
What would you do, if it were fine? (informal)
Beth faset ti'n wneud, tasai amser gyda ti?
What would you do, if you had time? (informal)
Taswn i'n gweld damwain, baswn i'n ffonio'r heddlu
If I saw an accident, I'd phone the police
Taswn i'n gweld lleidr mewn siop, faswn i ddim yn gwneud dim byd
If I saw a thief in a shop, I wouldn't do anything
Taswn i wedi colli'r allwedd i'r ty, baswn i'n ffonio ffrind
If I'd lost the key to the house, I'd phone a friend
Taswn i'n gweld rhywun oedd yn dost, baswn i'n trio helpu
If I saw someone who was ill, I'd try to help
Basai fe'n sgïo ar y môr, tasai fe'n gallu
He'd ski on the sea, if he could
Basai fe'n gwneud naid bynji, tasai fe'n cael
He'd do a bunjee jump, if he were allowed to
Basai hi'n symud ty, tasai hi'n gallu
She'd move house, if she could
Basai hi'n mynd i Tibet, tasai hi'n cael
She'd go to Tibet, if she were allowed to
Fasai ots gyda ti, tasen nhw'n dod hefyd?
Would you mind, if they came as well? (informal)
Fasai ots gyda ti, tasen nhw'n cael gwybod?
Would you mind, if they got to know?
Faswn i ddim yn gwneud hynny, yn dy le di
I wouldn't do that, if I were you (in your place)
Faswn i ddim yn aros, yn dy le di
I wouldn't stay, if I were you
Faswn i ddim yn gwahodd pawb, yn dy le di
I wouldn't invite everyone, if I were you
Baswn i'n prynu Mercedes tasai llawer o arian gyda fi
I'd buy a Mercedes if I had a lot of money
Baswn i'n dost taswn i'n yfed deg peint o gwrw
I would be ill if I drank ten pints of beer
Basen nhw'n cymryd aspirin tasai pen tost gyda nhw
They'd take aspirin if they had a headache
addas
suitable
bargen
bargain
bargeinion
bargains
beichiog
pregnant
cacen gaws
cheese cake
cacennau caws
cheese cakes
cael
to have (to be allowed)
cael gwybod
to get to know ( Lit: to be allowed to know)
cawl
soup (stew)
cig eidion
beef
cwrs
course
cyrsiau
courses
cyfoethog
rich
cymryd
to take
disgwyl babi
to expect a baby
dwyn
to steal
fan hyn
here
garlleg
garlic
gwahodd
to invite
hufen iâ
ice cream
llysieuwr
vegetarian
llysieuwyr
vegetarians
madarch
mushrooms
meddwl
to think (to believe)
rhoi benthyg
to lend
saws
sauce
sefyllfa
situation
sefyllfaoedd
situations
treiffl
trifle
trwm
heavy
yn dy le di
if I were you (in your place)
Taswn i
if I
taset ti
if you (informal)
tasai fe
If he
tasai hi
if she
tasen ni
if we
tasech chi
if you (formal)
tasen nhw
If they
basai fe'n gwisgo cot tasai hi'n bwrw glaw
He'd wear a coat if it was raining
OTHER SETS BY THIS CREATOR