Only $35.99/year

Terms in this set (75)

Stalna poslovna jedinica - Koncept stalne poslovne jedinice koristi se u Konvenciji da bi se utvrdilo postojanje prava jedne države ugovornice da oporezuje dobit od poslovanja koju ostvari preduzeće druge države ugovornice. Zemlja izvora je zainteresovana da se koncept stalne poslovne jedinice postavi što šire, dok će zemlji rezidentstva biti u interesu da ovaj koncept bude što uži. Izrazom „stalna poslovna jedinica" se u Konvenciji označavaju :

a) osnovni oblik, koji podrazumeva stalno mesto poslovanja preko kojeg se poslovanje preduzeća obavlja potpuno ili delimično - definicija osnovnog oblika stalne poslovne jedinice sadrži tri uslova:
* postojanje mesta poslovanja tj prostorija ili opreme ( nije bitno da li su zgrade,prostorije itd u vlasništvu preduzeća, moguće je da mesto poslovanja bude i u poslovnom prostoru drugog preduzeća), mesto poslovanja mora biti stalno tj mora biti ustanovljeno na posebnoj lokaciji s određenim stepenom trajnosti, preduzeće mora preko ovog stalnog mesta poslovanja obavljati svoje poslovanje u potpunosti ili delimično.


b) „građevinska" jedinica - gradilište, građevinski ili instalacioni projekti se smatraju stalnom poslovnom jedinicom ako traju duže od 12 meseci ali se ne obuhvataju objekti koji služe samo za skladištenje,održavanje zaliha, pripremu robe itd.

v) „zastupnička" jedinica - smatraće se da preduzeće jedne države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi ugovornici ako neko lice ima i obično koristi u toj drugoj državi ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime tog preduzeća, izuzetak će postojati jedino ako se delatnosti tog lica ograničavaju na zaključivanje ugovora u vezi sa aktivnostima koje se ne smatraju stalnom poslovnom jedinicom( kupovina robe za preduzeće npr).

Činjenica da korporacija koja je rezident jedne države ugovornice kontroliše društvo kapitala koje je rezident druge države ugovornice ili je pod njegovom kontrolom ili koje posluje u toj drugoj državi, sama po sebi ne pretvara nijedno društvo u stalnu poslovnu jedinicu drugog društva.