Term 6 vocabulary

交通
Click the card to flip 👆
1 / 104
Terms in this set (104)
开车to drive (kāichē)上班to go to work (shàngbān)上学to go to school (shàngxué)天气weather (tiānqì)怎么样how is it? what's it like? (zěnmeyàng)下雪to snow (xiàxuě)下雨to rain (xiàyǔ)多云cloudy (duōyún)有风windy (yǒufēng)sunny/clear (qíng)cold (lěng)暖和warm (nuǎnhuó)hot (rè)的时候when (deshíhòu)当时at that time (dāngshí)现代modern (xiàndài)城市city (chéngshì)市中心city centre (shìzhōngxīn)医院hospital (yīyuàn)公园park (gōngyuán)美术馆art gallery (měishùguǎn)电影院cinema (diànyǐngyuàn)博物馆museum (bówùguǎn)图书馆library (túshūguǎn)游泳池swimming pool (yóuyǒngchí)体育馆gym (tǐyùguǎn)参观to visit (cānguān)附近nearby (fùjìn)near (jìn)far (yuǎn)from (lí) (distance)运动场sports stadium (yùndòngcháng)商场shopping mall (shāngcháng)飞机场airport (fēijīcháng)教堂church (jiāotáng)银行bank (yínháng)寺庙temple (sìmiào)书店book store (shūdiàn)日记diary通知notice博客blog文章article/essay演讲稿speech电子邮件e-mailletter广告advert报道article/report字条note明信片postcard感谢卡thank you card海报poster便条note根据 (gēnjù)according to选择 (xuǎnzé)to choose正确 (zhèngquè)correct, proper叙述xù shù - talk about, narrate答案 (dá'àn)answer, solution任何 (rènhé)any次序cì xù sequence; order例如 lìrúfor example回答 (huídá)to answer合适 (héshì)suitable方框fāng kuàng - square box完成 (wánchéng)complete表格 (biǎogé)form (document)判断 ( pànduàn )to judge; judgment; to decide内容理由 (lǐyóu)reason填空tián kòng - to fill in the blanks日记 diaryrì jì采访 interviewcǎi fǎng字条 notezì tiáo文章 articlewén zhāng电子邮件 emaildiàn zi yóu jiàn演讲稿 speechyǎn jiǎng gǎo感谢卡 thank you cardgǎn xiè kǎ信 letterxìn广告 advertisementguǎng gào海报 posterhǎi bào博客 blogbó kè理由如下 reasons as followlǐ you rú xià综上所述 in conclusionzōng shàng sǔo shù总而言之 in conclusionzǒng ér yán zhī有挑战 challengingyǒu tiǎo zhàn语言 languageyǔ yán文化 culturewén huà好处 advantagehǎo chù坏处 disadvantagehuài chù优点 strengthyoū diǎn缺点 weaknessquē diǎn各种各样 all kinds ofgè zhǒng gè yàng外语 foreign languagewaì yù不同的 differentbù tóng de交朋友 make friendsjiāo péng yǒu