Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

SIBIKA

BUNDOK

pinakamataas na anyo ng lupa. Maraming halaman at hayop dito

BULKAN

mataas na anyong lupa na may butas sa gitna at pumuputok. delikadong tumira malapit ito

BULUBUNDUKIN

hilera ng mga bundok

BUROL

mataas na anyong lupa pero higit na mas mababa sa bundok magandang magpastol ng hayop dito

TALAMPAS

mataas na anyong lupa na may patag na lupa sa tuktok malamig sa lugar na ito

LAMBAK

ang lupa na sa pagitan o ibaba ng dalawang bundok

DALISDIS

anyo ng lupa sa gilid ng bundok na nakahilig. delikadong tumira dito

BANGIN

matarik na anyo ng lupa

TANGWAY

isang pahabang anyong lupang nakakabit sa kalupaan at napapaligiran ng tubig sa halos lahat ng bahagi maliban sa nakadikit sa kalupaan

BATAAN, BICOL,ZAMBOANGA

halimbawa ng tangway

PULO

anyong lupa na napapaligiran ng tubig

Bundok Apo

halimbawa ng bundok na matatagpuan s DAVAO

Bundok ng Pulag

pinakamataas na bundok sa Gitnang Luzon

Bulkan Mayon

halimbawa ng bulkan na matatapuan sa Albao Bikol

Bulkan Pinatubo

Bulakan sa Zambales

Bulkan Taal

Bulkan sa Batangas

Bundok ng Sierra Madre

Halimbawa ng bulubundukin matatagpuan sa Cordillera

Hundred Island

Halimbawa ng pulo na matatagpuan sa Pangasinan.

Baguio, Bukidnon

Halimbawa ng Talampas

Lambak ng Cagayan

Halimbawa ng lambak matatagpuan sa Cagayan

Gitnang Luzon

Halimbawa ng Kapatagan

KAPATAGAN

malawak na patag na anyong lupa. Magandang manirahan dito, magandang magtanim at mag alaga ng hayop. Malapit sa mga paaralan simbahan, ospital

DALAMPASIGAN o BAYBAYIN

anyong lupa malapit sa dagaat. maaring maglaro o mamasyal dito

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording