Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

1 Mga ilan ang mga pilipino?

84 milyon na kabilang sa iba't ibang pangkat-etnolinggwistiko

2 Ano ang rehiyonalisasyon?

Paghahati-hati ng bansa sa mga rehiyon

3 Ang mga rehiyon ay nahahati sa mga ____, na nahahati sa mga _____ at _____, na nahahati sa mga ______/______.

lalawigan ---> lungsod at bayan ---> pamayanan o barangay

4 Mga layunin ng rehiyonalisasyon:

1) Kaunlarang Panrehiyon
2) Mabilis at mahusay na serbisyo mula sa pamahalaan
3) Pamamahala sa mga pangkat etnolinggwistiko
4) Itaguyod ang pagsulong ng mga bayan at lalawigan
5) Mabilis na ugnayang pantransportasyon at pangkomunikasyon

5 Timeline:

1956- Field Service Areas
>Hinati ang bansa sa walong rehiyon

1972- PD 1 (lagda ni Marcos)
> "Integrated Reorganization Plan (IRP)"
>Dito ganap na nagsimula ang paghahati-hati ng bansa
>Hinati ang bansa sa 11 rehiyon na naging 13 rehiyon

1975- PD 742
> "Restructuring the Regional Organization of Mindanao, Basilan, Sulu and Tawi-tawi"

1975- PD 824
>Ugat ng kasalukuyang NCR (na may 14 na lungsod at 3 bayan/munisipalidad)

Saligang Batas 1987- Organic Act: ARMM at CAR
>ARMM: relihiyon = CAR: kultura

1995- Rep. Act 7901
>Pagkabuo ng Region 13 aka Caraga

6 Batayan ng paghahati-hati ng rehiyon

1) Heograpiya
2) Kalagayang Sosyo-ekonomiko
3) Sistemang Pulitikal
4) Sistemang Pantransportasyon

7 Ilan ang mga pangkat-etnolinggwistiko?

---

8 Ayon sa Nat'l Commission on the Indigenous Peoples

May 110 pangkat-etniko

9 Ayon sa Pambansang Museo ng PH

May 77 Pangkat-etnolinggwistiko na anhahati pa sa 244 na maliliit na grupo

10 Ayon sa UP Baguio

Maymahigit sa 200 pangkat-etnolinggwistiko at 110 rito ay IP/ Katutubong mamamayan

11 Sinasabing pangunahing batayan na pagiging kabilang sa isang pangkat-etnolinggwistiko

WIKA

minor:
pagkakapareho ng kultura
heograpikal na lokasyon
pag-unlad na historikal
may parehong pinagmula/ninuno
may parehong pupuntahan sa hinaharap

12 Sino ang mga IP/ Indigenous People?

-kasapi ng alinmang pangkat-etnolinggwistiko
-may pag-aangkin na sila ang unang nanirahan sa isang lugar
-nakapagpanatili ng sariling kultura sa kabila ng kolonyalisayon/kolonisasyon

13 Bakit mahirap matiyak ang dami ng mga pangkat-etnolinggwistiko?

1) Kakulangan sa sistematikong pag-aaral sa lahat ng pangkat-etnolinggwistiko sa PH
2) Nagbabagong pagkakakilanlan/identidad ng ilang pangkat dahil sa pakikipag-ugnayan sa mga pangkat na itinuturing mas dominante
3) Pagkakaiba na paningin ng iba sa mga pangkat, at ng pangkat sa kanilang sarili
4) Iba't ibang lahi na taglay ng tao (hal. batang pinanganak sa mga magulang di galing sa parehong pangkat)

14 Batayan ng paghahati sa mga pangkat

1) etnisidad/ kultura
2) wika
3) lokasyon
4) pag-unlad na historikal

15 Mga Rehiyon at Lalawigan sa Pilipinas

---

16 NCR (Nat'l Capital Region)

Lungsod ng Maynila, Quezon, Caloocan, Malabon, Makati, Marikina, Mandaluyong, Las Pinas, Pasig, Muntinlupa, Valenzuela, Taguig, Pasay, Paranaque, Navotas, San Juan AT ang munisipalidad ng Pateros

17 CAR (Cordillera Administrative Region)

Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province

18 1: Ilocos Region

Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union

19 2: Cagayan Valley

Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela

20 3: Gitnang Luzon

Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales

21 4-A: CALABARZON

Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon

22 4-B: MIMAROPA

Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan

23 5: Bicol

Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Catanduanes, Masbate

24 6: Kanlurang Visayas

Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental

25 7: Gitnang Visayas

Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor

26 8: Silangang Visayas

Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar,Samar (Western Samar), Southern Leyte

27 9: Tangway ng Zamboanga

Lungsod ng Isabela sa Basilan, Zamboanga del Norte, del Sur at Sibugay

28 10: Hilagang Mindanao

Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental

29 11: Davao Region

Compostella Valley, Davao del Norte, del Sur at Oriental

30 12: SOCCSKSARGEN

Cotabato (North Cotabato), Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Lungsod ng Cotabato

31 13: Caraga

Agusan del Norte and del Sur, Surigao del Norte at del Sur, dinagat island

32 ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao)

Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording