αθανατοσ

immortal, eternal

αμαρτανω, αμαρτησομαι (+gen)

I fail of, I miss, I err

διδασκω, διδαξκ

I teach

δις

twice, a second time

δοκεω, δοκησω

I seem, I appear

ομβρος

rain, storm

ουδε

and not, nor, not even

παντοιος

of all sorts

παρ-ειμι

I am present

πιπτω, πεσομαι

I fall

που

perhaps, I suppose, of course, no doubt

ποῦ

where?

σπεφω, σπευσω

I hasten

τρεφω, θρεψω

I nourish, I feed, I rear

φρονεω, φρονησω

I consider, I have understanding

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording