100 terms

Pierwsze czyli najważniejsze słówka niemieckie

100 PIERWSZYCH - czyli najczęściej używanych, a więc najważniejszych - SŁÓWEK w niemieckim
STUDY
PLAY
der, die, das
rodzajniki określone
und
i, a
sein
być
in
w
ein
rodzajnik określony
zu
za, zbyt
haben
mieć
ich
ja
werden
robić się, stawać się
sie
ona
von
od
nicht
nie
mit
z
es
ono
sich
się
auch
też, także
auf
na (poziomo)
für
dla
an
na, przy
er
on
so
...
dass
...
können
...
dies
...
als
niż
ihr
...
ja
...
wie
jak
bei
u
oder
...
wir
my
aber
ale
dann
...
man
...
da
tam
sein
być
noch
jeszcze
nach
do (w przestrzeni)
was
co
also
więc
aus
z
all
...
wenn
kiedy, jeśli
nur
tylko
müssen
musieć
sagen
powiedzieć
um
wokół, około, mniej więcej
über
o, nad, powyżej
machen
robić
kein
żaden
das Jahr
rok
du
ty
mein
mój
schon
już
vor
przed
durch
przez
geben
dawać
mehr
więcej, bardziej
andere
inny
viel
dużo
kommen
przychodzić, pochodzić
jetzt
teraz
sollen
powinność
mir
mi, mnie
wollen
chcieć
ganz
cały, całkiem, zupełnie
mich
mnie
immer
zawsze
gehen
iść
sehr
bardzo
hier
tutaj
doch
jednak, ależ
bis
do (w czasie)
groß
duży
wieder
znów
das Mal
raz
zwei
dwa
gut
dobry
wissen
wiedzieć
neu
nowy
sehen
widzieć
lassen
zostawić, zostawiać
uns
nam, nas
weil
ponieważ
unter
pod, poniżj
denn
bo, gdyż, ponieważ
stehen
stać
jede
każdy
das Beispiel
przykład
die Zeit
czas
erster, erste, erstes
pierwszy, pierwsza, pierwsze
ihm
mu, jemu
ihn
go, niego
wo
gdzie
lang, lange
długi, długo
eigentlich
właściwie, właściwie, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny
damit
(z) tym; żeby, aby
selbst, selber
sam, samemu, nawet
unser, unsere
nasz, nasza, nasze, nasi
oben
na górze