Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

100 PIERWSZYCH - czyli najczęściej używanych, a więc najważniejszych - SŁÓWEK w niemieckim

der, die, das

rodzajniki określone

ein

rodzajnik określony

zu

za, zbyt

haben

mieć

werden

robić się, stawać się

auch

też, także

auf

na (poziomo)

an

na, przy

können

...

noch

jeszcze

nach

do (w przestrzeni)

also

więc

wenn

kiedy, jeśli

müssen

musieć

sagen

powiedzieć

um

wokół, około, mniej więcej

über

o, nad, powyżej

machen

robić

kein

żaden

das Jahr

rok

schon

już

durch

przez

geben

dawać

mehr

więcej, bardziej

andere

inny

viel

dużo

kommen

przychodzić, pochodzić

jetzt

teraz

sollen

powinność

mir

mi, mnie

wollen

chcieć

ganz

cały, całkiem, zupełnie

immer

zawsze

gehen

iść

sehr

bardzo

hier

tutaj

doch

jednak, ależ

bis

do (w czasie)

groß

duży

wieder

znów

das Mal

raz

wissen

wiedzieć

sehen

widzieć

lassen

zostawić, zostawiać

uns

nam, nas

weil

ponieważ

unter

pod, poniżj

denn

bo, gdyż, ponieważ

stehen

stać

jede

każdy

das Beispiel

przykład

die Zeit

czas

erster, erste, erstes

pierwszy, pierwsza, pierwsze

ihm

mu, jemu

ihn

go, niego

lang, lange

długi, długo

eigentlich

właściwie, właściwie, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny

damit

(z) tym; żeby, aby

selbst, selber

sam, samemu, nawet

unser, unsere

nasz, nasza, nasze, nasi

oben

na górze

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording