Beijing and Shanghai high speed rail recorded an attendance rate of 107% in the first month of operation.

3/8/11 www.eBusinessChinese.com www.ebusinesschinese.com/beijing-and-shanghai-high-speed-rail-recorded-an-attendance-rate-of-107-in-the-first-month-of-operation
STUDY
PLAY
京沪高铁
jīng hù gāo tiě Beijing Shanghai High Speed Train
列车
liè chē train
技术保障
jì shù gù zhàng technical failure
细致
xìzhì thorough
安全大检查
an quán dà jiǎn chá safety check
稳定性
wěn dìng xìng stability
应急处置
yīng jí chù zhì emergency procedure
调度员
diào dù yuán dispatcher
技能培训
jì néng péi xùn technical training