20x Verbes en Romaji - 1

STUDY
PLAY
aruku - arukimasu - aruite - arukanai
marcher
uru - urimasu - utte - uranai
vendre
okoru - okorimasu - okotte - okoranai
s'énerver
oboeru - oboemasu - oboete - oboenai
mémoriser
oyogu - oyogimasu - oyoide - oyoganai
nager
kasu - kashimasu - kashite - kasanai
prêter
katsu - kachimasu - katte - katanai
gagner
kiru - kirimasu - kitte - kiranai
couper
komu - komimasu - konde - komanai
be crowded
shinu - shinimasu - shinde - shinanai
mourir
suwaru - suwarimasu - suwatte - suwaranai
s'assoir
tatsu - tachimasu - tatte - tatanai
se lever
tsukareru - tsukarimasu - tsukarete - tsukarenai
get tired
tsuku - tsukimasu - tsuite - tsukanai
arriver
tsukeru - tsukurimasu - tsukette - tsukenai
allumer
deru - demasu - dete - denai
sortir
tomeru - tomemasu - tomete - tomenai
s'arrêter, se garer
naku - nakimasu - naite - nakanai
pleurer
hairu - hairimasu - haitte - hairanai
entrer
hashiru - hashirimasu - hashitte - hashiranai
courir