101 terms

1.3: English to Pinyin

STUDY
PLAY
English
Pinyin
two (number)
èr
food
fàn
six
liù
male
nán
female
woman
nǚrén
three
sān
ten
shí
book
shū
one
eight
Newspaper
bàozhǐ
Car
chē
piece of..(newspaper)
fēn
Dog
gǒu
cat
māo
piece of..(cat, dog)
zhǐ
Juice
Guǒzhī
Apple
Píngguǒ
seven
nine
jiǔ
five
Tea
Chá
Coffee
Kāfēi
see, read
kàn
have
yǒu
..ing, doing something
zài
food
chīfàn
Horse
Question?
Ma?
Adult
Dàrén
Pen
drink
four
he, she
they
Tāmen
piece of..(pen)
zhī
cook
zuò
walk
Zǒulù
piece of..(book)
běn
child
háizi
..and..
Egg
Jīdàn
two (couple)
Liǎng
piece of..(car, bike)
liàng
Bread
Miànbāo
Milk
Niúnǎi
run
pǎobù
Sandwich
Sānmíngzhì
water
shuǐ
sleep
shuìjiào
piece of..(fish)
tiáo
write
xiězì
swim
yóuyǒng
Fish
this
Zhè
this one
Zhège
these
Zhèxiē
Bicycle
zì xíng chē
Piece of..(horse)
in water
yóu
..not or negate..something
méi
not have, not true
Méiyǒu
What is this?
Zhè shì shénme?
is (state of being)
shì
What?
shénme?
exactly
Duì
sun
Tàiyáng
sky
Tiānkōng
moon
Yuèliàng
egg (bird egg)
niǎo dàn
police
Jǐngchá
student
xuéshēng
teacher
Lǎoshī
...
caichuah?
Red
Hóngsè
Black
Hēisè
balls
qiú
Bike
liàng zìxíngchē
Blue
Lán sè
bowl of rice
wǎn mǐfàn
Brown
Kāfēisè
Doctor
Yīshēng
egg (hen)
jīdàn
flower
duo huā
Glass of milk
bēi niúnǎi
grass
Cǎo
Gray
Huīsè
green
Lǜsè
large
Orange
Chéngsè
Pink
Fěnhóng sè
Purple
Zǐsè
small
Xiǎo
Very large
hěn dà
very small
hěn xiǎo
What?
shénme
white
Bái
Yellow
Huángsè
Goodbye
Zàijiàn