NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 仪式
 2. 幽默
 3. 兔子
 4. 诚实
 5. 硬币
 1. a tùzi

  (kanin)
 2. b yìngbì

  (mynt)
 3. c yōumò

  (rolig)
 4. d chéngshi

  (ärlig)
 5. e yíshì

  (ceremoni)

5 Multiple choice questions

 1. jūrán

  (överraskande)
 2. jīdūjiào

  (kristendom)
 3. dàojiào

  (daoism)
 4. bēiguān

  (pessimistisk)
 5. cǎoméi

  (jordgubbar)

5 True/False questions

 1. 耶稣yēsū

  (Jesus)

        

 2. 根本gēnběn

  (fullständigt, helt och hållet)

        

 3. 平等píngděng

  (jämlikhet)

        

 4. 怀孕tuìhuò

  (lämna tillbaka en vara)

        

 5. 勤奋qiānkè

  (kilo [1000 gram])