NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 记录
 2. 山水
 3. 恐怖
 1. a kǒngbù

  (skräckinjagande, skrämmande)
 2. b shānshǔi

  (landskap)
 3. c jìlù

  (skriva ner)
 4. d miào

  (tempel)
 5. e yuē

  (boka en tid)

5 Multiple choice questions

 1. shāngkǒu

  (sår)
 2. wēnròu

  (mild, mjuk)
 3. bōdǎ

  (ringa, slå telefonnummer)
 4. yìngbì

  (mynt)
 5. fàngqì

  (ge upp)

5 True/False questions

 1. 和尚héshang

  (buddistisk munk)

        

 2. 气候qìhòu

  (klimat)

        

 3. 象征xiàngzhēng

  (symbolisera / symbol)

        

 4. 通话费tōnghuàfèi

  (samtalsavgift [på mobiltelefon])

        

 5. dǎng

  (blockera)