NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 往返
 2. 勤奋
 3. 迷人
 4. 灰心
 5. 丢脸
 1. a huīxīn

  (misströsta)
 2. b diūliǎn

  ("lose face")
 3. c qínfèn

  (flitig)
 4. d wǎngfǎn

  (retur [biljett])
 5. e mírén

  (charmig)

5 Multiple choice questions

 1. yuē

  (boka en tid)
 2. dānchéng

  (enkel [biljett])
 3. sīkǎo

  (fundera över)
 4. shuāyá

  (borsta tänderna)
 5. gǎndeshàng

  (komma ikapp, överkomma, klara det)

5 True/False questions

 1. 寺庙sìmiào

  (tempel

        

 2. 信心diūliǎn

  ("lose face")

        

 3. 橙子fàngqì

  (ge upp)

        

 4. 不敢当bùgǎndāng

  (vågar inte)

        

 5. 战争cháodài

  (dynasti)