NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 铁路
 2. 时尚
 3. 幽默
 4. 缩小
 1. a suōxiǎo

  (reducera)
 2. b guāi

  (skötsam / smart)
 3. c yōumò

  (rolig)
 4. d shíshàng

  (mode)
 5. e tiělù

  (järnväg)

5 Multiple choice questions

 1. Bólín

  (Berlin)
 2. jiàohuì

  (kyrka)
 3. yēsū

  (Jesus)
 4. gēnběn

  (fullständigt, helt och hållet)
 5. láo

  (tuff, uthållig)

5 True/False questions

 1. 芒果jìxing

  (minne)

        

 2. 便利xìnxīn

  (självförtroende)

        

 3. 下载xiàzǎi

  (ladda ner)

        

 4. 决心huīxīn

  (misströsta)

        

 5. 伦敦bǎohù

  (försvara)