NAME

Question types


Start with


Question limit

of 199 available terms
(1 exact duplicate found)

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. 小偷
 2. 过期
 3. 流血
 4. 马桶
 1. a dāi

  (stanna [inte som halt])
 2. b liúxuè

  (blöda)
 3. c mǎtǒng

  (toalett)
 4. d xiǎotōu

  (tjuv)
 5. e guòqī

  (utgå, upphöra)

5 Multiple choice questions

 1. pǐnpái

  (märke)
 2. shíshàng

  (mode)
 3. shùnbiàn

  (samtidigt, under tiden)
 4. Hángzhōu

  (Hangzhou)
 5. xiànjīn

  (kontanter)

5 True/False questions

 1. xiōng

  (ilsken, våldsam, otrevlig)

        

 2. àn

  (mörk)

        

 3. 幽默píngděng

  (jämlikhet)

        

 4. 诚实chéngshi

  (ärlig)

        

 5. 保护àihù

  (värdesätta, uppskatta, ta hand om)

        

Create Set