9 terms

Ten is not four (with pinyin)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)


(shì )
is, are, am
不是
(bú shì)
not
十是十
(shí shì shí)
Ten is Ten
四是四
(sì shì sì)
Four is Four
十四是十四
(shí sì shì shí sì)
Fourteen is fourteen
四十是四十
(sì shí shì sì shí)
Forty is forty
十四不是四十
(shí sì bùshì sì shí)
Fourteen is not forty
四十也不是十四
(sì shí yě bùshì shí sì)
Forty also not fourteen
十四也不是四十
(shí sì yě bùshì sì shí)
Fourteen also not forty