Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

fēi

("icke-")

背后

bèihòu

(bakom)

提议

tíyì

(föreslå / förslag)

大多

dàduō

(mestadels)

支持

zhīchí

(stötta, stöjda)

光明

guāngmíng

(ljus, klar, lovande)

放心

fàngxīn

(lugn, avslappnad)

尽力

jìnlì

(göra sitt bästa)

shì

(titta, betrakta)

作家

zuòjiā

(författare)

不必

bùbì

(behöver inte, ingen anledning till)

吸引

xīyǐn

(attrahera, locka)

新型

xīnxíng

(ny modell)

密度

mìdù

(densitet, tjockhet)

采取

cǎiqǔ

("adopt, assume, take")

别说

biéshuō

("för att inte nämna")

shang

(skada, såra)

推出

tuìchū

(dra sig undan, släppa, sluta)

想到

xiǎngdào

(tänka, förvänta sig, minnas)

不如

bùrú

("inte lika bra som", "sämre än")

企业

qǐyè

(företag)

不禁

bùjīn

("kan inte låta bli")

担忧

dānyōu

(oroa sig)

之前

zhīqián

(tidigare)

物价

wùjià

(pris)

下降

xiàjiàng

(sjunka, falla)

好过

hǎoguò

("ha det problemfritt", må bra)

失败

shībài

(förlora, misslyckas)

事业

shìyè

(karriär, åtagande)

好心

hǎoxīn

(goda intentioner)

家务

jiāwù

(hushållsplikter)

部分

bùfen

(del, sektion)

组成

zǔchéng

(utgöra / sammansättning)

解答

jiědá

(svara, förklara)

任何

rènhé

(vilken som, "whatever")

直到

zhídào

(fram till)

私立

sīlì

(privatägt)

遍及

biànjí

(alltigenom)

贵族

guìzú

(artistokratin, överklassen)

子女

zǐnǚ

(barn, "söner och döttrer")

特点

tèdiǎn

(kännetecken, särdrag)

重视

zhòngshì

(fästa vikt vid, värdera högt)

聘用

pìnyòng

(anställa)

外籍

wàijí

(utländsk nationalitet)

民工

míngōng

(migrantarbetare)

大量

dàliàng

(betydande antal)

来自

láizì

("komma ifrån")

儿童

értóng

(barn)

面向

miànxiàng

("turn in the direction of")

lèi

(kategori, typ)

发生

fāshēng

(hända)

经费

jīngfèi

(budget, finansiering)

统一

tǒngyī

(integrera / enhet)

用人单位

yòngrén-dānwèi

(arbetsgivare)

挑选

tiāoxuǎn

(välja)(redan)

内部

nèibù

(insida, intern)

适应

shìyìng

(anpassa)

开办

kāibàn

(starta)

明亮

míngliàng

(klarna / ljus och klar)

象征

xiàngzhēng

(symbolisera / symbol)

打动

dǎdòng

(beröra [emotionellt])

推动

tuīdòng

(förespråka)

对象

duìxiàng

("target", "object")

人物

rénwù

(figur, karaktär)

本人

běnrén

(sig själv)

整个

zhěnggè

(hela, allt)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording