Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

sore wa tottemo ii hanashi da.

That's a really nice story.

watashi wa e o miru no ga suki desu.

I like looking at pictures.

soko ni ooki na en o kaite.

Draw a big circle there.

kyouto ni wa otera ga ooi.

There are a lot of temples in Kyoto.

uchi ni asobi ni kite kudasai.

Please come over to my house.

kore o kudasai.

I'll have this please.

kare no kuruma wa atarashii.

His car is new.

watashi ga ikimashou.

Why don't I go.

sangatsu wa shigoto ga isogashii.

I have a lot of work in March.

tesuto o hajimete kudasai.

Please start the test.

kare wa isha ni narimashita.

He became a doctor.

tomodachi to issho ni shukudai o shita.

I did my homework with a friend.

kesa wa hayaku ie o demashita.

I left the house early this morning.

kono pasokon o tsukatte kudasai.

Please use this computer.

watashi wa tomodachi no tokoro ni tomatta.

I stayed at my friend's place for the night.

watashi mo sou omoimasu.

I think so too.

watashi wa kuruma o motte imasu.

I have a car.

ima wa jikan ga arimasen.

I don't have time now.

kotoshi wa itaria ni ryokou shitai.

I want to travel to Italy this year.

daremo sono hanashi o shiranai.

No one knows that story.

ima, asa gohan o tsukutte imasu.

I'm making breakfast now.

kare no nihongo no reberu wa watashi to onaji kurai da.

His Japanese level is about the same as mine.

kare wa ima, benkyou shite imasu.

He's studying now.

kouji wa sangatsu made tsudukimasu.

Construction will continue until March.

watashi no kuni ni tsuite sukoshi o hanashi shimashou.

Let me tell you a bit about my country.

shukudai wa mada owatte imasen.

I haven't finished my homework.

issho ni shukudai o yarou.

Let's do our homework together.

joushi ga "ippai nomou" to itta.

My boss said: "Let's have a drink."

kotoshi wa ame ga sukunai desu.

There's little rain this year.

nichiyoubi wa toshokan ni ikimasu.

I go to the library on Sundays.

kore ga kono machi de ichiban takai biru desu.

This is the tallest building in town.

yoku kangaete kudasai.

Please think carefully.

densha de kodomo ga sawai de ita.

Kids were making a racket in the train.

watashi mo sou omoimasu.

That's what I think too.

daigaku ni itte motto benkyou shitai desu.

I want to go to college and study more.

kare wa mou kaerimashita.

He's already gone home.

eki no chikaku de shokuji o shita.

I ate near the station.

kare wa kaban ni techou o ireta.

He put the appointment book in his bag.

kare wa majime na gakusei desu.

He's a serious student.

ashita no gogo, okyakusama ga kuru.

We're having a guest tomorrow afternoon.

kanojo no kami wa totemo nagai.

Her hair is very long.

hon o 1 satsu kaimashita.

I bought one book.

kanojo wa yoku ryokou ni ikimasu.

She often goes on holiday.

kanojo wa OL desu.

She's an office worker.

kanojo wa rajio o kiite imasu.

She's listening to the radio.

anata wa dou omoimasu ka.

What do you think?

mina isshoukenmei ikite iru.

They're all living their lives the best way that they can.

kono kotoba no imi ga wakarimasen.

I don't understand the meaning of this word.

kare wa taoru de kao o ***imashita.

He wiped his face with a towel.

ano hon o doko ni okimashita ka.

Where did you put that book?

sore o hitotsu kudasai.

Please give me one of those.

kono hon, anata ni agemasu.

I'll give you this book.

kou chiisai ji wa yomenai.

I can't read such small letters.

gakkou wa 8 ji han ni hajimarimasu.

School starts at 8:30.

tomodachi ga tanjoubi purezento o kureta.

My friend gave me a birthday present.

watashi wa maiasa 6 ji ni okimasu.

I get up at six o'clock every morning.

kotoshi no haru wa atatakai ne.

It's warm this spring, isn't it.

gozen 9 ji no nyuusu desu.

And now for the 9.00 a.m. news.

yuubinkyoku de kitte o kaimashita.

I bought a stamp at the post office.

betsu no hon mo misete kudasai.

Please show me another book.

kaigi wa yoji ni owarimasu.

The conference ends at four o'clock.

kare wa mada wakai desu.

He's still young.

kare wa kanari eigo ga jouzu desu.

He's pretty good at English.

kare wa kaban o isu no ue ni okimashita.

He put the bag on the chair.

kare wa kaisha no chikaku ni sunde iru.

He lives near his office.

ima kaisha ni modorimasu.

I'm going back to the office now.

ane wa ginkou de hataraite imasu.

My big sister works at a bank.

shigoto no ato eiga o mita.

I saw a movie after work.

watashi wa nihon go no sensei ni naritai desu.

I want to become a Japanese teacher.

kare wa suteeji ni tatta.

He stood on stage.

kare wa igainiki ga chiisai.

He's unexpectedly timid.

weitaa o yobimashou.

Let's call the waiter.

motto chikaku ni kite kudasai.

Please come closer.

uchi ni kaerou.

Let's go home.

kare no kimochi ga wakaranai.

I don't understand his feelings.

tori ga tonde imasu.

A bird is flying.

otouto ga kuruma o katta.

My younger brother bought a car.

ryokou no nittei o kaemashita.

I changed our travel schedule.

kare no ie wa totemo hiroi.

His house is very big.

shitsumon no imi wa wakarimashita ka.

Did you understand the meaning of the question?

gurasu no kazu ga tarimasen.

There are not enough glasses.

eki wa koko kara chikai desu.

The station is near here.

soko ni suwatte kudasai.

Please sit there.

kare wa maiban san kiro hashitte imasu.

Every night he runs three kilometers.

kare wa ie o utta.

He sold the house.

kimochi no ii asa desu.

It's a pleasant morning.

kare wa suugaku o oshiete imasu.

He teaches mathematics.

eki made arukimashou.

Let's walk to the station.

sugu ikimasu.

I'll go right away.

mata aimashou.

Let's meet again.

watashi no heya wa 2 kai ni arimasu.

My room is on the second floor.

machi de dai jiken ga okorimashita.

There was a major incident in town.

kanojo wa aki ni kekkon shimasu.

She'll get married this fall.

kono hon wa muzukashii desu ne.

This book is difficult.

kare no ie ni nimotsu o okurimashita.

I sent a package to his house.

eki kara wa takushi ni notte kudasai.

Please take a taxi from the station.

kono ***u wa totemo yasukatta.

These clothes were very cheap.

kare ni tegami o kakimashita.

I wrote him a letter.

haha to denwa de hanashimashita.

I spoke to my mother on the phone.

kesa kara atama ga itai.

I've had a headache since this morning.

watashi wa karada ga joubu da.

I'm physically strong.

koko ni hon ga arimasu.

There's a book here.

anata ga kuru no o matteimasu.

I waited for you to come.

kare wa se ga hikui.

He's short.

kanojo kara purezento o moraimashita.

I got a present from her.

kinou tai kare o tabemashita.

I had Thai curry yesterday.

mada gakkou he iku ni wa hayai jikan desu.

It's still too early to go to school.

ani wa suiei ga tokui desu.

My big brother is good at swimming.

anata no namae o oshiete kudasai.

Please tell me your name.

watashi no otto wa sarari man desu.

My husband is a company employee.

ichi kara hajimemashou.

Let's start from the beginning.

kanojo wa raigetsu kekkon shimasu.

She's getting married next month.

oya no ai wa arigatai.

We're grateful for our parents' love.

watashi wa furui kuruma ga suki desu.

I like old cars.

kono e wa utsukushii desu.

This picture is beautiful.

kare wa ashi ga nagai.

He has long legs.

tsugi wa itsu aimashou ka.

When shall we meet again?

ashita 6 ji ni okoshite kudasai.

Please wake me up tomorrow at six o'clock.

sono shashin o misete kudasai.

Please show me those pictures.

watashi no musume wa amerika ni imasu.

My daughter is in the United States.

kono hon wa totemo omoshiroi.

This book is very interesting.

sukoshi tsukaremashita.

I'm a little tired.

shitsumon no aru hou wa douzo.

Please feel free to ask any questions.

kyou wa ichi nin no jikan o tanoshimitai.

Today I would like to enjoy some time to myself.

suteki na iro no seta desu ne.

That sweater is a wonderful color.

minna ni okashi o agemashou.

Let's give everyone some sweets.

tesuto de ii ten o totta.

I got a good grade on the test.

watashi wa nihongo o benkyou shiteimasu.

I'm studying Japanese.

kanojo wa itaria go ga dekimasu.

She knows Italian.

kare wa ashi ga mijikai.

His legs are short.

saru mo ki kara ochiru.

Monkeys also fall from trees.

uchi no musuko wa daigaku 1 nensei desu.

My son's a college freshman.

kare wa ha ga shiroi.

His teeth are white.

dare to atte mitai desu ka.

Who would you like to meet one day?

kanojo wa itsumo genki da.

She's always full of energy.

musuko wa hikouki no omocha ga suki desu.

My son likes toy airplanes.

kyou wa yanki su ga katta.

The Yankees won today.

kanada no fuyu wa totemo samui desu.

Canada's winters are very cold.

atarashii toshi ga hajimarimashita.

A new year has started.

kono kaban wa omoi desu.

This bag is heavy.

kanojo wa zasshi o yonde imasu.

She's reading the magazine.

watashi ga haraimashou.

Let me pay for that.

kono kutsu wa totemo karui.

These shoes are very light.

atarashii shigoto o mitsukemashita.

I found a new job.

kanojo wa itsu kimasu ka.

When is she coming?

watashi ni wa tomodachi ga takusan imasu.

I have a lot of friends.

yakusoku o wasurenai de kudasai.

Please don't forget your promise.

kanojo wa sake ni tsuyoi.

She holds her liquor well.

niku to sakana to dochira ga suki desu ka.

Which do you prefer, meat or fish?

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording