Hva betyr begrepene? Religion og etikk, introduksjon

4.6 (5 reviews)
Term
1 / 38
Livstolkning
Click the card to flip 👆
Terms in this set (38)
Livstolkning
Hvordan et menneske forstår seg selv og tilværelsen
Tradisjon
Kjeden som dannes når noe overføres fra generasjon til generasjon
Filosofi
Handler om å forstå og forklare verden; om å finne grunner for hvorfor noe er som det er, ved å bruke fornuften.
Hellig
At noe dyrebart og ukrenkelig, og adskilt fra det hverdagslige
Sekularisering
Når religionens innflytelse på enkeltmennesker og på samfunnet er mindre enn før
Pluralistisk samfunn
Et samfunn med religions- og livssynsmangfold
Livssyn
En helhetlig livstolkning som flere har sluttet seg til. Består av virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk (VME).
Virkelighetsoppfatning
Omfatter alt som er til i rom og tid, og inneholder forståelsen i ulike livssyn om gud/guder, engler/ånder, makter/krefter og tilstand etter døden ++
Ateist
En som benekter at det finnes noen gud.
Agnostiker
En som verken tror på, eller vil avvise, at noe guddommelig finnes.
Lineær tidsoppfatningEn del av virkelighetsoppfatningen der du tror at verden har en start og en slutt.Syklisk tidsoppfatningEn del av virkelighetsoppfatningen der du tror at verden verken har en start eller en slutt, men går i en sirkel.MenneskesynSvarer på spørsmålet: Hva gjør et menneske til et menneske.SjelDet som et levende menneske har til forskjell fra et dødt, altså livspusten: Mennesket er et åndsvesen med bevissthet og fornuft.MoralHVA som er godt/vondt, eller rett/galtEtikkHVORFOR noe er gdot/vondt, eller rett/galtNormAllment delte og ofte underforståtte regler og forventninger på oppførsel som gjelder for et sosialt (religiøst) fellesskap og for samfunnet i sin helhet.VerdiI etikken en grunnleggende oppfatning om det gode som styrer valgene våre.GjensidighetsprinsippetEn fellesmenneskelig norm for hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Formulert i ulike kulturer.InnenfraperspektivStåsted innenfor en religion eller et livssyn. Innenfra er det enklere å leve seg inn i hva som skjer og hva noe betyr (innlevende perspektiv).UtenfraperspektivStåsted utenfor en religion eller et livssyn. Utenfra sett er det mulig å bare delvis leve seg inn i hva som skjer og hva noe betyr. Utenfra kan en i større grad ha et kritisk perspektivMonoteismeTroen på at det finnes én GudPolyteismeTroen på flere guderPanteismeTroen på at det guddommelige finnes i alt/gjennomsyrer alt. Gud er alt / alt er gud.Substansielle religionsdefinisjonerVektlegger hva religion ER, hvordan det ser ut og fungerer i praksis.Funksjonelle religionsdefinisjonerVektlegger hva religion GJØR, hvilke konsekvenser og virkninger religioner har for menneskers livVerdensreligionerReligioner som er spredt til store deler av verden fordi de i sin natur er misjonerende religioner, fordi tilhengerne tror at deres religion har betydning for alle mennesker.NasjonalreligionerReligioner som er knyttet til et geografisk område og ikke har som mål å utbre religionen.Skriftløse religionerReligioner hvor tradisjonen blir overført muntlig.SkriftreligionerReligioner hvor man på et tidspunkt har begynt å skrive ned tradisjonen og skriftene har fått en viktig plass som en felles referanse.Religionens syv dimensjoner (Ninian Smart)Sosial, Opplevelses-, Materiell, Mytisk, Lære-, Etisk og Ritual-Sosial dimensjonKnyttet til fellesskap og organisering i religionenOpplevelsesdimensjonKnyttet til følelser, opplevelser og erfaringer i religionenMateriell og estetisk dimensjonKnyttet til bygninger, gjenstander, kunst og naturfenomener i religionenMytisk dimensjonKnyttet til de religiøse fortellingene som gir svar på store livsspørsmålLæredimensjonKnyttet til de sentrale tankene i religionen i en ordnet fremstillingEtisk dimensjonKnyttet til normer og verdier i religionen og etisk motivasjon til å handle godt i verden.Rituell dimensjonKnyttet til religiøse handlinger, som for eksempel bønn, gudstjeneste, meditasjon, fester og overgangsriter. I disse ritualene viser alle dimensjonene seg samtidig.