364 terms

Lesson Vocabulary-Catalan

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

meeting point
el punt de trobada
excuse me, sir/madam
perdoni, senyor(a)
it is
és
(right) here
aquí (mateix)
thank you (very much)
(moltes) gràcies
you're welcome
de res
hey
ei
I am
sóc
hello
hola
(very) well
(molt) bé
How are things?
Com va això?
and
i
you (pl)
vosaltres
also
també
good morning
bon dia
my name is
em dic
friend
un amic/una amiga
you are
tu ets
isn't that so?
oi?
yes, that's right
sí, exacte
nice to meet you
molt de gust
likewise
igualment
from, of
de
family name
el cognom
How do you write it?
com s'escriu això?
Can you spell it/that?
ho pots lletrejar?
you are (formal)
vostè és
gosh
ostres
I'm sorry
ho sento
I'm waiting for
espero
London
Londres
well,...
doncs...
English
anglès(-esa)
but
però
where
on
good-bye
adéu
all the best
que vagi bé
happy
feliç
hunting
caça
novel
novel-la
school
col-legi
What does...mean?
Què vol dir...?
How do you say...in Catalan?
Com es diu en català?
Can you say it again, please?
Ho pot repetir, sisplau?
Please speak more slowly
Parli més a poc a poc, sisplau
I'm sorry, but I don't understand
Ho sento, no ho entenc
0
zero
1
u
2
dos
3
tres
4
quatre
5
cinc
6
sis
7
set
8
vuit
9
nou
10
deu
How are you?
Com estàs?/Com està?
bad
malament
and you?
i tu?
good afternoon
bom tarda
good night
bona nit
What's your name?
Com et dius?/ Com es diu?
Nice to meet you
encantat(-da)
excuse me
perdona/perdoni
I'm from...
Sóc de...
welcome
benvingut
French
francès (-esa)
to be
ser
to be called
dir-se
boy
un noi
girl
una noia
chair
una cadira
love
l'amor
foreigner
estranger(a)
Catalan
català (-ana)
Swedish
suec(a)
a lot of bread
molt pa
a lot of flour
molta farina
Danish
danès (-esa)
book
un llibre
film
la pel-lícula
good
bo, bona
Italian
italià
Spanish
espanyol
Irish
irlandès
Andalusian
andalús
Scottish
escocès
Japanese
japonès
Canada
Canadà
Scotland
Escòcia
England
Anglaterra
Italy
Itàlia
Andalusia
Andalusia
Spain
Espanya
France
França
Japan
Japó
I
jo
you
tu
he
ell
she
ella
we
nosaltres
they
ells/elles
we are
nosaltres som
you (pl) are
vosaltres
they are
ells són
you are called
te et dius
he is called
ell es diu
we are called
nosaltres ens diem
you (pls) are called
vosaltres us dieu
they are called
ells es diuen
where do you live?
on vius?
father
el pare
to meet you
conèixe't
nice to meet you
encantat/-da
so
així/ tan
only
només
this flat
aquest pis
big, large, elder
gran
my
el meu, la meva, els meus, les meves
mother
la mare
grandmother
l'àvia
weekend
el cap de setmana
there is/are
hi ha
our
el nostre, la nostra, els nostres, les nostres
son
el fill
daughter
la filla
brother
el germà
sister
la germana
normally
normalment
in
a
meet my parents
et presento els meus pares
how old are you?
quants anys tens?
to be (yrs. old)
tenir...anys
who
qui
man
l'home
grandfather
l'avi
cousin
el cosí/ la cosina
now
ara
abroad
a l'estranger
alone
sol/a
she's married
està casada
his/her(s)/their(s)/your(s) (formal)
el seu, la seva, els seus, les seves
husband
el marit
that, that one
aquell/a
left
esquerre/a
your
el teu, la teva, els teus, les teves
single
solter/a
uncle
l'oncle
room/bedroom
l'habitació (f.)
next to
al costat de
bathroom/toilet
el bany
at the end
al fons
corridor
el passadís
on the right-hand side
a mà dreta
kitchen
la cuina
in front
davant
dining room
el mejador
between
entre
entrance
l'entrada
living room
la sala d'estar
entrance hall
el rebedor
still
encara
no longer
ja no
there
hi
with
amb
floor
el pis
building
l'edifici (m.)
(very) close to
(molt) a prop de
shopping center
el centre comercial
also
a més
his/her house/home
casa seva
pharmacy
la farmàcia
1st
primer/a
2nd
segon/a
3rd
tercer/a
4th
quart/a
5th
cinquè/ena
6th
sisè/ena
7th
setè/ena
8th
viutè/ena
9th
novè/ena
10
desè/ena
11
onze
12
dotze
13
tretze
14
catorze
15
quinze
16
setze
17
disset
18
divuit
19
dinou
20
vint
21
vint-i-u
22
vint-i-dos
23
vint-i-tres
24
vint-i-quatre
25
vint-i-cinc
26
vint-i-sis
30
trenta
31
trenta-u
32
trenta-dos
33
trenta-tres
34
trenta-quatre
35
trenta-cinc
40
quaranta
41
quaranta-u
42
quaranta-dos
50
cinquanta
51
cinquanta-u
52
cinquanta-dos
60
seixanta
61
seixanta-u
62
seixanta-dos
70
setanta
71
setanta-u
72
setanta-dos
80
vuitanta
81
vuitanta-u
90
noranta
91
noranta-u
banknotes
bitllets
2 beds
dos llits
2 chairs
dues cadires
street
carrer
square
plaça
avenue
avinguda
main road
carretera
promenade
passeig
track
camí
postcode
codi postal
city
ciutat
town/village
poble
family name
cognom
first name
nom
let me introduce you to...(inf.)
et presento...
let me introduce you to...(for.)
li presento...
I live in...
visc a...
what's your address?
quina adreça tens/té?
my address is...
la meva adreça és...
I'm...years old
tinc...anys
where is...?
on és...?
it is...
és a...
right
la dreta
left
l'esquerra
on the left-hand side
a mà esquerra
behind
darrere
this/that
aquest/a
these/those
aquests/es
that (far)
aquell/a
those (far)
aquells/es
suitcase
maleta
your (pl.)
el vostre, la vostra, els vostres, les vostres
tram
el tramvia
number
el número
to/at/in/on
a
of/from/about
de
by/for/through/along
per
cinema
el cinema
split down the middle
partit pel mig
what?
què?
which/what?
quin/a/s/es?
how much?
quant/a?
how many?
quants/es?
book
el llibre
to be alive
viure
to reside/stay
estar-se
to have
tenir
girl
la noia
woman
la dona
yes, hello?
digui?
I think that
em sembla que
you're wrong
s'equivoca
you call
truca
I'm sorry
em sap greu
don't worry about it/it doesn't matter
no hi fa res
who's speaking?
de part de qui?/ amb qui parlo?
what a long time
quant de temps
is...there?
que hi es/ha...?
afternoon
la tarda
what about meeting?
què et sembla de quedar?
that's fine for me
a mi em va bé
all
tot/a
free
lliure
OK
d'acord
I don't know
no ho sé
let's see
a veure...
at what time?
a quina hora?
all right
perfecte
see you later
fins després
I want
vull
what do you want to drink?
què voleu prendre?
white coffee
el cafè amb llet
for
per a
coffee with a dash of mile
el tallat
pastry
la pasta
it's 7:30
són dos quarts de vuit
oh, it's late
ui, que tard
will you come with me?
m'acompanyes
station
l'estació (f.)
train
el tren
is it far?
éa lluny?
to catch/take
agafar
underground
el metro
bus
l'(auto)bús (m)
bus/metro stop
la parada
corner
la cantonada
neighborhood
el barri
there is one
n'hi ha una
(right) at the end
al final (de tot)
better, best
millor
let's go
apa
towards
cap a
what time does the train leave?
a quina hora surt el tren?
tomorrow
demà
morning
el matí
then, later
després
9:15
um quart de deu
journey
el viatge
how long does it take?
quant dura?
that is
o sigui
early morning
la matinada
noon
el migdia
evening
el vespre
night
la nit
100
cent
101
cent u
102
cent dos
103
cent tres
104
cent quatre
110
cent deu
111
cent onze
120
cent vint
125
cent vint-i-cinc
232
dos-cents trenta-dos
356
tres-cents cinquanta-sis
567
cinc-cents seixanta-set
798
set-cents noranta-vuit
974
non-cents setanta-quatre
1000
mil
5:00
les cinc
5:15
les cinc i quart/ un quart des sis
5:30
les cinc i mitja/ dos quarts de sis
5:45
les sis menys quart/ tres quarts de sis
7:25
les set i vint-i-cinc/ un quart i deu (minuts) de vuit
7:35
les set i trenta-cinc/ dos quarts i cinc (minuts) de vuit
8:05
les vuit i cinc (minuts)
what time is it?
quina hora és?
have you got the time?
(que) tens/té hora?
in the morning
del matí
in the afternoon
de la tarda
what time does the film start?
a quina hora comença la pel-lícula?
is there a bus stop near here?
hi ha alguna parada de bus per aquí?
is it close?
és a la vora?
at this corner
en aquesta contonada
at the end of the street
al final del carrer
is 7:00 OK for you?
et va bé a les set?
yes, s/he's here
sí que hi és
one moment, please
un moment sisplau
no, s/he isn't here (at the moment)
no, no hi és (ara)
to speak/talk
parlar
to be wrong
equivocar-se
to want
voler
to leave
sortir
OTHER SETS BY THIS CREATOR