20 terms

Basic Chinese Words: Lesson 1

STUDY
PLAY
你好
nǐhǎo - hello
请问
qǐngwèn - excuse me; may I ask
wǒ - I; me
你呢
nǐ ne - And you?
jiào - to be called
什么
shénme - what
名字
míngzì - name
朋友
péngyǒu - friend
shì - am; is; are
老师
lǎoshī - teacher
你好吗?
nǐhǎo ma? - how are you?
bù - no; not
学生
xuéshēng - student
yě - also; too
中国
zhōnggúo - China
美国人
měiguórén - American
Lǐ - surname; plum
小姐
xiǎojǐe - Ms.; woman
wáng - surname; king
先生
xiānshēng - Mr.; man