Chinese herbal formulas

ma huang
gui zhi
xing ren
zhi gan cao
Click the card to flip 👆
1 / 20
Terms in this set (20)
huo ma ren xing ren shao yao zhi shi hou po da huangma zi ren wanze xie fu ling zhu ling bai zhu gui zhiwu ling sanzhu ling fu ling ze xie hua shi e jiaozhu ling tangsang bai pi sheng jiang pi fu ling pi chen pi da fu piwu pi sanban xia chen pi fu ling zhi gan caoer chen tangban xia tian ma bai zhu fu ling chen pi sheng jiang da zao gan caoban xia bai zhu tian ma tangchai hu dang gui bai shao fu ling bai zhu zhi gan caoxiao yao sanban xia gan jiang huang qin huang lian ren shen da zao zhi gan caoban xia xie xin tangchai hu zhi shi shao yao zhi gan caosi ni sanchai hu huang qin ban xia sheng jiang ren shen da zao zhi gan caoxiao chai hu tang