NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. rehiyong may pinakamaliit na populasyon na noong 2006 ay nasa 1,356,412 samantalang ang densidad ay nasa 70 sa bawat kilometro kwadrado
  2. tumutukoy sa dami o kapal ng tao sa bawat kilometro kwadrado; upang malaman ito, kailangang hatiin ang kabuuang populasyon ng bansa kumpara sa kabuuang sukat ng lupa nito

1 True/False question

  1. 225 katao kada isang kilometro kwadradodensidad ng populasyon ng Pilipinas noong taong 2000