NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. rehiyong may pinakamaliit na populasyon na noong 2006 ay nasa 1,356,412 samantalang ang densidad ay nasa 70 sa bawat kilometro kwadrado
  2. densidad ng populasyon ng Pilipinas noong taong 2000

1 True/False question

  1. 300,000 kilometro kwadradodensidad ng populasyon ng Pilipinas noong taong 2000