NAME

Question types


Start with


Question limit

of 5 available terms

Print test

2 Written questions

2 Multiple choice questions

  1. kabuuang sukat ng Pilipinas
  2. rehiyong may pinakamalaking populasyon na noong 2006 ay nasa 9,932,560 at kung saan ang kapal o densidad ng populasyon ay nasa 619.5 bawat kilometro kwadrado.

1 True/False question

  1. 225 katao kada isang kilometro kwadradodensidad ng populasyon ng Pilipinas noong taong 2000