Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

pamayanang urban

maunlad na bayan o lungsod na may kasinsinan ang dami ng populasyon, makikita ang malalaki at malalawak na daanan, mga mahuhusay na paaralan, pook pasyalan, etc.

pamayanang rural

lugar na hindi masinsin ang populasyon at kalimitang hanapbuhay ng mga tao ay pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Karaniwang tanawin dito ay malalawak na lupain, mga bundok o kagubatan, at luntiang kapaligiran. Hindi dikit-dikit ang mga bahay at kakaunti ang mga gusali, kaya't hindi masikip sa ganitong uri ng pamayanan

pandarayuhan o migration

ang galaw ng mga mamamayanan mula sa isang pook patungo sa ibang pook upang doon manirahan ng palagian.

panloob na pandarayuhan o internal migration

tumutukoy sa paglipat ng mga mamamayan sa loob ng isang bansa

panlabas na pandarayuhan o external migration

maaring galaw palabas ng bansa (emigration) o galaw papasok ng bansa (immigration)

edukasyon

isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ng pandarayuhan ay upang makapag-aral ng mas mataas na antas ng edukasyon sa lungsod kaysa sa maliliit na bayan.

hanapbuhay

isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ng pandarayuhan ay upang makapagtrabaho at kumita ng mas maraming pera; sa buong mundo ay mayroong mga Pilipino, patunay na marami sa mga Pilipino ay naghahanap ng mas magandang trabaho sa ibang lugar dahil wala o kulang ang maayos na trabaho sa Pilipinas

pag-aasawa

isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan lumipilat ng permanenteng tirahan ang isang babae kapag nakapag-asawa na nakatira sa ibang lugar.

seguridad

isa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang tao o pamilya ay napipilitang lumikas mula sa kanilang lugar at lumipat o mandarayuhan sa ibang lugar dahil sa kaguluhang likha ng digmaan at walang kapayapaan

kalamidad

isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan dahil sa halimbawa, pagputok ng bulkan, lidol at iba pang galit ng kalikasan ay napipilitang lumikas ang populasyon mula sa lugar na kanilang kinalakihanb

libangan

isa sa mga dahilan ng pandarayuhan kung saan ang dahilan ay upang magbakasyon o magpahinga at makakuha ng bagong karanasan ay pumupunta ang tao sa iba't ibang lugar

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording