Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Isulat kung TAMA o MALI at kung ito ay PR (pamayanang rural) o PU (pamayanang urban)

Tama

Hindi pantay ang distribusyon ng populasyon sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit may mga lugar sa bansa na sadyang nagsisikip dahil sa sobrang dami ng taong naninirahan dito.

Mali

Mayroong tatlong uri ng populasyon sa isang bansa -- populasyong urban, populasyong rural at populasyong pandarayuhan

Tama

Ang pandarayuhan ay ang galaw ng mga mamamayan mula sa isang pook tungo sa ibang lugar.

Mali

May tatlong uri ng pandarayuhan -- panloob, panlabas at panlaylayan.

PR

hindi dito matatagpuan ang mga malalaking gusali at tanggapan

PR

sariwa ang hanging nalalanghap dito

PR

karaniwang gawa ang bahay sa sawali at kahoy

PU

maraming pook pasyalan at libangang maaring puntahan dito

PU

laganap ang kriminalidad at polusyon dito

PR

karaniwang hanapbuhay ng mga tao dito ay pangingisda at pagsasaka.

PU

iba't ibang pabrika at pagawaan ang matatagpuan dito.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording