Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

teorya ng tulay na lupa (land bridge)

isang teorya hinggil sa pinagmulan ng mga Pilipino, ito ay naniniwala na mahalaga ang papel ng tulay na lupa sa pagdating ng mga unang tao sa kapuluan

teorya ng pandarayuhan

kilala rin sa taguring Waves of Migration Theory, isang teorya ito hinggil sa pinagmulan ng mga Pilipino kung saan pinaniniwalaan na may tatlong pangkat ng taong dumating sa Pilipinas na nagpasimula ng lahing Pilipino. Ang mga ito ay grupo ng Negrito, Indones at Malay.

Taong Tabon

ang tawag sa mga labi na nagtagpuan sa Kweba ng Tabon sa Palawan noong 1962 na sumira sa teorya ng pandarayuhan ni Beyer dahil napatunayan na mas naunang dumating sa Pilipinas ang mga tao kaysa sa Malaysia na sinasabi ni Beyer na siyang pinanggalingan ng mga Pilipino. Ang mga bungo ng mga labing ito ay pinatunayan ni Felipe Landa Jocano ng UP Center for Advanced Studies at ng mga researchers ng Pambansang Museo na siyang kumakatawan sa unang lahi ng mga Pilipino. Sinabi din nila na homo sapiens ang mga ito.

humigit kumulang 70

ang bilang ng mga pangkat-etnikong matatagpuan sa Pilipinas

pangkat-etniko

binubuo ng mga taong may iisang wika, paniniwala, at kaugalian.

mayoryang pangkat-etniko

pangkat-etniko na bumbuo ng 90% ng mga Pilipino

minoryang pangkat-etniko

pangkat-etiniko na naninirahan sa liblib na kabundukan o tabing dagat sa bansa. Maliit na pangkat ito.

Cebuano

isa sa malalaking pangkat-etniko na mahilig sa kasiyahan gaya ng sayawan at pag-awit, matitipid, moderno, madasalin at mahilig sa pakikipagsapalaran.

Tagalog

isa sa malalaking pangkat-etniko na may mataas na pagpapahalaga sa sarili at pamilya, magalang, malinis, masayahin, madasalin, mahilig sa pagtitipon at kasayahan

Kapampangan

isa sa malalaking pangkat-etniko na may higit na tiwala sa sarili, masarap magluto, mahilig sa handaan, mahilig sa magagandang bagay, malikhain at relihiyoso

Ilocano

isa sa malalaking pangkat-etniko na masipag, matiyaga, madasalin, at hindi sila basta gumagasta ng walang dahilan. Sila rin ay praktikal, matiisin, malikhain at mahilig sa gulay at bagoong.

Ilonggo

isa sa malalaking pangkat-etniko na malambing, malumanay magsalita, madasalin, mapagbigay, magiliw sa mga panauhin at mahilig sa kasayahan

Waray

isa sa malalaking pangkat-etniko na hindi maluho sa buhay, matiisin, matatapang, mahilig sa pag-awit at magiliw sa mga panauhin. Kahit labis silang nahihirapan sanhi ng madalas na pagbagyo, nananatili pa rin sa kanila ang matibay na pananampalataya sa Diyos.

Bicolano

isa sa malalaking pangkat-etniko na mahilig sa pagkaing maaanghang at may gata, relihiyoso, matitiyaga, magagalang at mahuhusay sa pagsayaw.

Pangasinense

kagaya ng mga Kapampangan, isa sila sa malalaking pangkat-etniko na may higit na tiwala sa sarili, palaayos, masarap magluto, mahilig sa handaan.

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording