35 terms

Sylfaen Unit 30

STUDY
PLAY
Mae hi'n oerach na ddoe
It's colder than yesterday
Mae hi'n fwy gwyntog na ddoe
It's windier than yesterday
Mae hi'n dalach na fi
She's taller than me
Mae hi'n fwy doniol na fi
She's more funny than me
Mae hi'n llai poblogaidd na fi
She's less popular than me
Mae hi'n well na fi
She's better than me
Mae hi'n waeth na fi
She's worse than me
Fi yw'r gorau
I'm the best
Fi yw'r gwaetha
I'm the worst
Fi yw'r lleia
I'm the smallest
Fi yw'r mwya
I'm the biggest
Fi yw'r mwya blewog
I'm the most hairy
Fi yw'r lleia enwog
I'm the least famous
Dw i'n dysgu Cymraeg ers mis Medi
I've been learning Welsh since September
Dw i'n dysgu Cymraeg ers blwyddyn
I've been learning Welsh for a year
Dw i'n dysgu Cymraeg ers dwy flynedd
I've been learning Welsh for two years
Dw i'n adolygu am ugain munud bob nos
I revise for twenty minutes every night
Dw i'n gwrando ar y CDs bob nos
I listen to the CDs every night
Dechreuais i ddysgu achos bod ffrindiau gyda fi sy'n siarad Cymraeg
I started learning because I have friends who speak Welsh
achos bod perthnasau Cymraeg gyda fi
because I have Welsh relations
achos mod i eisiau cael swydd arall
because I want another job
achos mod i eisiau deall pobl yn y gwaith
because I want to understand people at work
Ers faint dych chi'n dysgu Cymraeg?
since when have you been learning Welsh? (formal)
adolygu
to revise
arholiad
examination
cymharu
to compare
disgrifio
to describe
festri' capel
chapel vestry
ffurflen
form
ffurflenni
forms
gwerthuso
to evaluate
milltir y awr (mya)
miles per hour (mph)
perthynas
relative
perthnasau
relatives
sefyll arholiad
to sit an exam
OTHER SETS BY THIS CREATOR