8 terms

Metric prefixes

Prefixes to metric system
STUDY
PLAY
Giga billion
10 to the 9
Mega million
10 to the 6
Kilo thousand
10 to the 3
Deci tenth
10 to the -1
Centi hundreth
10 to the -2,
Milli thousandth
10 to the -3
Micro millionth
10 to the -6
Nano billionth
10 to the -9