35 terms

7.1 Far East 3 pronunciation

Far East Everyday Chinese, Book 3, Chapter 7, Part 1, vocab and pronunciation (excluding: xia4tai2, shang4tai2, dai4biao3, bi3fang1shuo1, bi3ru2shuo1)
STUDY
PLAY
xuan3ju3
選舉
min2zhu3
民主
nei4ge2
內閣
gai3zu3
改組
tui1xing2
推行
zhi2zheng4dang3
執政黨
yun4zuo4
運作
mou3
ting2bai3
停擺
an1ding4
安定
shao3shu4dang3
少數黨
jing4ran2
竟然
ying2de2
贏得
xi2wei4
席位
ju2shi4
局勢
xian4shi2
現實
gong1ping2
公平
gong1zheng4
公正
gong1kai1
公開
da4fu2
大幅
li3xing4
理性
zuo3you4
左右
xing2xiang4
形象
tou2piao4
投票
min2yi4
民意
leng3jing4
冷靜
hou4xuan3ren2
候選人
zheng4jian4
政見
gong1yuan2
公園
yuan3jian4
遠見
gui1hua4
規劃
qiang2diao4
強調
gong1gong4 jian4she4
公共建設
wei3da4
偉大
shui3zhun3
水準