35 terms

中文一 第二单元 数字 (年月日星期 电话号码)

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

一 (yī )
one
二 ( èr)
two
三 (sān)
three
四(sì)
four
五(wǔ)
five
六(liù)
six
七 (qī)
seven
八 (bā)
eight
九 (jiǔ)
nine
十(shí)
ten
零( líng)
zero
百( bǎi)
hundred
电话号码 (diàn huà hào mǎ)
telephone number
是(shì)
am, is, are
多少 (duō shǎo)
how many
什么(shén me)
what
今天(jīn tiān)
today
几(jǐ)
how many: used to ask about number and time
年(nián)
year
月 (yuè)
month
号 (hào)
day
一月 (yī yuè)
January
二月 ( èr yuè)
February
三月(sān yuè)
March
四月 (sì yuè)
April
五月 (wǔ yuè)
May
六月(liù yuè)
June
七月 (qí yuè)
July
八月(bā yuè)
August
九月 (jiǔ yuè)
September
十月(shí yuè)
October
十一月(shí yī yuè)
November
十二月 (shí èr yuè)
December
你的电话号码是多少? (nǐ de diàn huà hào mǎ shì duō shǎo)
What is your telephone number?
我的电话号码是402-533-6781
(wǒ de diàn huà hào mǎ shì: sì líng èr wǔ sān sān liù qī bā yāo)
My telephone number is 402-533-6781