Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

kALUSUGAN kAPAKANAN KABUHAYAN KALIGTASAN EDUKASYON

Paano masasabing maunlad o matatag ang isang bansa?

kapag mapayapa, malulusog at matatalino ang mamamayan

Bakit mahalagang pangalagaan ang yamang tao?

sila ang gumagawa at nagpapatatag ng ekonomiya ng bansa

KALUSUGAN

ito ay kayamanan,kayat mahalaga sa mamamayan.Pangunahing layunin ng pamayanan

DEPARTMENT OF HEALTH (DOH)

ahensya ng pamahalaan na ngangalaga sa kalusugan ng mamamayan.Nagtatayo ng ospital,klinika o health center sa mga barangay at bayan.

Iba pang ginagawa ng DOH

1. Nagbibigay ng libreng konsulta sa doktor at mababang halaga ng gamot ( Botika ng Bayan)
2. Nagbibigay ng libreng bakuna sa mga sanggol
3. Nagbibigay ng inpormasyon tungkol sa pagpaplano ng pamilya
4. Nagbibigay ng babala kung may epidemya o sakit na kumakalat sa isang lugar tulad ng dengue.
5. Naghihikayat na magpasuso ang mga ina sa kanilang sanggol.

PHILIPPINE CHARITY SWEEPSTAKES (PCSO)

ahensya ng pamayanan na nagbibigay ng tulong sa gastusin sa ospital ng mahihirap na mamamayan

NATIONAL DISASTER COORDINATING COUNCIL (NDCC)
ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES (AFP)
PHILIPPINE RED CROSS

AHENSYA NG PAMAYANAN NA TUMUTULONG SA PANAHON NG SAKUNA O KALAMIDAD
1. Inililikas nito ang mga biktima ng baha, lindol, pagputok ng bulkan, o kaguluhan
2. Nagbibigay din ito ng mga gamit, pagkain, damit at iba pang gamit na kailangan ng biktima
3. Nagbibigay din ito ng pangunahing lunas sa mga nasaktan, nasugatan at naaksidente.

KAPAKANAN

tulong na maaaring ibigay sa mga empleyado o manggagawa

GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM (GSIS)

ahensya ng pamahalaan na tumutulong sa mga mangagawa ng pampubliko (government employee) kung sila ay magkakasakit, manganganak o may namatayan.

SOCIAL SECURITY SYSTEM

ahensya ng pamayanan na tumutulong sa pribadong manggagawa (private employee) sa panganganak, may namatayan

Philhealth

tumutulong kung ang manggagawa ay nagkakasakit o naoospital. Binabayaran nito ang gamot, doktor at ospital ng may sakit na manggagawa.

PAG IBIG FUND

nagpapautang sa mga mangagawa upang makakuha sila ng sariling bahay at lupa

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT DSWD)

1.nangangalaga at nagbabantay sa kapakanan ng mamamayan
2.sinisiguro nitong ligtas ang kababaihan at kabataan sa pangaabuso at pagsasamantala
3. kinukupkop sa Home for the Aged ang matatanda na wala ng pamilya
4. Nagbibigay ng pahintulot sa mga bata na makalabas ng bansa at makapagbyahe lalo na kung di kasama ang magulang
5. Sumusuri at nagaapruba sa pagpapaampon sa mga magasawang nais magampon
6. tumutulong dinsa biktima ng kalamidad at karahasan

ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES (AFP)

2 PANGKAT
1. PHILIPPINE NAVY
2. PHILIPPINE AIR FORCE
nagbabantay ng seguridad ng ating bansa laban sa kaaway.

DEPARTMENT OF INTERIOR AND LOCAL GOVERNMENT (DILG)

nangangalaga din sa kapakanan ng ating bansa.
sila ang nagpapakilos sa PNP

Philippine National Police

nagbabantay sa anumang kasamaan sa pamayanan tulad ng pagnanakaw, terorismo, kaguluhan at karahasan

BUREAU OF FIRE PROTECTION

1.laging handang tumulong kapag may sunog. 2.Nagtuturo rin sila kung paano maiiwasan ang sunog sa kanilang pamayanan.
3.Nagsusuri sila sa kaligtasan ng gusali bago nila ito payagang maitayo

METRO MANILA DEVELOPMENT AUTHORITY (MMDA) AT DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND HIGHWAY (DPWH)

1.tumutulong sa pamahalaan upang ang karsada at tulay ay maayos para sa kaligtasan ng mga motorista .
2.nililinis din nila ang mga estero, kanalnupang maiwasan ang pagbaha.
3. Binabantayan din nila ang mga iligal na nagtitinda at nagpapasikip sa mga kalye at nagiging sanhi ng pagsikip ng tapiko.

DEPARTMENT OF JUSTICE (DOJ)

namamahala sa pagdinig sa mga usaping ligal upang makamit ng bawat isa ang hustisya at katarungan

PUBLIC ATTORNEY'S OFFICE (PAO)

nagbibigay ng libreng abugado sa mga mahihirap para makamit ang hustisya o katarungan.

DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE)

1.nagbibigay ng magandang pagkakataon upang makahanap ng trabaho ang mamamayan
2. pinoprotektahan din nito ang kapakanan ng manggagawa.
3.nais din nito na mapanatiling maganda ang ugnayang ng manggagawa at may ari ng kumpanya
4.tinitiyak nilang sapat ang sahod ng manggagawa upang mtustusan ang pngangailangan ng pamilya

PHILIPPINE OVERSEAS EMPLOYMENT AGENCY (POEA)

Nag aalaga at pinaglalaban ang karapatan ng mangagawa sa ibang bansa

NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (NEDA)

lumilikha ng mga planong pangkaunlaran ng bansa

TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS (TESDA)

nagsasanay at nagtuturo sa mga mamamayan sa mga gawaing teknikal upang magkaroon ng trbaho o negosyo ang mga mamamayan

DEPARTMENT OF AGRICULTURE (DA)

ahensya ng pamahalaang tumutulong sa mga magsasaka upang kumita mula sa kanilang pananim. Nagsasaliksik sila tungkol sa mga halaman at binhi na ipapamahagi sa mga magsasaka

DEPARTMENT OF AGRARIAN REFORM (DAR)

programa sa mga magsasaka kung paano sila magkakaroon ng bahagi sa kanilang lupang sinasaka

DEPARTMENT OF EDUCATION (DepEd)

ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng libreng pampublikong paaralan sa elementarya at hayskul at murang matrikula sa kolehiyo

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording