عفو كردن

to forgive

عفو

pardon

عفو بين الملل

amnesty international

عملي كردن

to put in action

خبرنگار

reporter

اخراج شدن

to be dismissed

اخراج كردن

to dismiss

دادسرا

public prosecutor's office

حقوقدان

lawyer

مامور

official

مامورين

officials

سو قصد

assassination attempt

جان سالم به در بردن

to be spared

سو قصد كننده

assailant

به رگبر مسلسل بستن

to strafe

محافظ

guard

محافظان

guards

آسيب ديدن

to get injured

چپگر

left wing oriented

چپگرايي

pro leftness

حكومت مذهبي

theocracy

روسري

women's head scarf

جوراب ساقه بلند

stockings

ليكن

but

چاك

slit

تن كردن

to wear

توالت تند

heavy makeup

زننده

repulsive

جلوگيري كردن

to prevent

برحذر داشتن

to warn

خودداري كردن

to refrain

پرهيز كردن

to abstain

توصيه شدن

to be recommended

سبيل

mustache

تجاوز كردن از

to exceed

گرايش

tendency

غير مذهبي

secular

غير مذهبي

nonreligious

تاييد كردن

to confirm

نيروهاي مسلح

armed forces

مجروح

wounded

مجروحين

injured

بستري شدن

to be hospitalized

مدير كل

director general

سرپرست

acting director

جانشين

supervisor

ربوده شدن

to be kidnapped

مورد.....قرار گرفتن

to be subject to

مورد سو قصد قرار گرفتن

to be subject to assassination attempt

برخورد كردن

to encounter

تصادف كردن

to collide

عازم بودن

to leave

شدت

intensity

بشدت

intensively

به اسامي

by the names of

حادثه

event

واقعه

accident

سانحه

incident

هويت

identity

آتش سوزي

fire

آتش نشاني

fire department

آتش نشان

fire fighter

مامور آتش نشاني

fire fighter

اتصالي

short circuit

آزمايشگاه

laboratory

روي دادن

to happen

صورت گرفتن

to happen

اتفاق افتادن

to happen

سحرگاه

dawn

فرماندار

governor

نظارت كردن

to supervise

خسارت

damage

خسارت وارد آوردن

to inflict damage

خسارت وارده

the inflicted damage

پايان

end

پايان يافتن

to end

سخنگو

spokesman

جاسوس

spy

جاسوسي كردن

to spy

نبرد

battle

كاروان نظامي

military convoy

هييت دولت

cabinet

مهار كردن

to control

فرستاده

envoy

اتصال

connection

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording