ἡ ἑορτή, τῆς ἑορτῆς

festival

ἡ κρήνη, τῆς κρήνης

spring

ἡ ὑδρία, τῆς ὑδρίας

water jar

ἡ γῆ, τῆς γῆς

land, earth, ground

ἡ ὁδός, τῆς ὁδοῦ

road, way, journey

ἡ οἰκία, τῆς οἰκίας

house, home, dwelling

ἡ ἡμέρα, τῆς ἡμέρας

day

ἡ νῆσος, τῆς νήσου

island

ἡ παρθένος, τῆς παρθένου

maiden, girl

ἡ θάλαττα, τῆς θαλάττης

sea

ἡ ἑσπέρα, τῆς ἑσπέρας

evening

ἡ θύρα, τῆς θύρας

door

ἡ ἀγορά, τῆς ἀγορᾶς

agora, market place

ἡ ἀριστερά, τῆς ἀριστερᾶς

left hand

ἡ δεξιά, τῆς δεξιᾶς

right hand

ἡ θεός, τῆς θεοῦ

goddess

ἡ πομπή, τῆς πομπῆς

procession

ἡ βοή, τῆς βοῆς

shout

ἡ κεφαλή, τῆς κεφαλῆς

head

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording