Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Primarily from DLI's Basic LSK.

aad baad u xanuunsan tahay

You are very sick.

aad tooskaaga

go straight

aamus

Be quiet

aan gudubnno

Let us pass.

adigaa ku xiga

You are next.

afar iyo toban

fourteen

afartan

forty

amarkeena raac

Follow our orders

anigaa ku wadi doona

I am your escort

anigu ka jawaabi maayo su'aashaas

I will not answer this question.

anigu ma ahi qofka u hadla xafiiskan

I am not an official spokesperson.

anigu uma qalmo inaan su'aashaas ka jawaabo

I am not qualified to answer that question.

anigu waan ka xumahay laakiin waa inaad sugtaa warbixinta

I am sorry but you have to wait for the report.

anigu waxaan jecelahay inaan joojiyo wareeysiga

I would like to stop this interview.

anigu waxaan kuu sheegi karaa waxa aan ogahay kaliy

I can only tell you what I know.

anigu wax jawaab ah ma hayo xilligan xaadirkaa

I have no answer at this time.

ayagaad raacaysaa

You will ride with them.

bariga aad

go to the east

beri

tomorrow

bidixda u leexo

turn to the left

bidix u leexo

turn left

bisha danbe

next month

boor boor

gray

boqol

hundred

boqol kun

hundred thousand

bulug

blue

buuxi

Fill

cagaar

green

caloosha dhulka dhig

Lie on your stomach.

caruur miyaad leedahay ?

Do you have any children ?

ceelkee ugu dhow halkaan ?

Where is the nearest well ?

ciidamada bada

Marines or Navy

ciidamada badda loo ma ogola inay cunto iibsadaan

The Marines are not permitted to buy food.

ciidamada badda loo ma ogola inay khamri cabaan

The Marines are not permitted to drink alcohol.

ciidamada badda waxay halkan u yimaadeen inay idiin caawiyaan

Marines are here to help you.

codad madaxa ka yeeraayo

voices inside your head

cunugaaga wuu jiran yahay

Your child is sick.

danab sare

high voltage

deji

Unload

dhagso !

Hurry !

dhakhtar baab u baahannahey !

We need a doctor !

dhaktar baan ahay

I am a doctor.

dhaktar ma ahi

I am not a doctor.

dhaqaaq

Move

dhig qoriga !

Drop your gun !

dhulka seexo

Lie down.

dib u jeeso

Turn around.

diintee baad haysataa ?

What is your religion ?

eyraboorkee ugu dhow halkaan ?

Where is the nearest airport ?

fadlan far-taada noogu fiiq !

Please demonstrate using your fingers !

fadlan ma isticmaali kartaa luqad intaas ka sahlan ?

Could you please use simpler language ?

fadlan su'aasha ma ii weeydiin kartaa hab kale ?

Could you please ask the question in a different way ?

fooltis sare

high voltage

gacmaha madaxa saara

Hands up.

galbeedka aad

go to the west

goormee

when

goormeed dhalatay ?

When is your birthday ?

gudbiyahaaga baa xanibnaa

Your transmission was blocked.

guriga aad

Go home.

ha baqin !

Do not be afraid !

ha baqin

Don't be frightened.

ha cabsan !

Do not be afraid !

ha cararin !

Don't run !

hadal ma jiro

No talking.

ha dhaqaaqin

Do not move

ha dhaqaaqin hadii kale, ciidamada badda way ku dilayaan

Do not move or the Marines will kill you.

hadii aad u baahan tahay qaliin, calooshaada waa inay eber ahaataa

If you need surgery, your stomach must be empty.

ha ka bixinin

Do not remove.

hal-hal

One at a time.

halkan igu sug

Wait here

halkan imoow

Come here

halkan joog

Stay here

hal milyan

million

ha naga hor imaanin

Do not resist.

ha ooyin !

Do not cry !

ha taabanin

Do not touch.

hoggaamiyahaagu yuu yahay ?

Who is your leader ?

hoos u dhig gacmahaaga

Lower your hands.

horey u soco

Walk forward.

hubka dhiga

Put your weapons down

hub ma sidataa ?

Are you carrying weapons ?

i caawin

Help me.

iga raali ahow

Excuse me.

ii gee __

Take me to __

ii keen

Bring me.

ii ogoloow in aan soo galo aa gaaga !

Permit me to enter your control zone !

ii sheeg

Tell me.

imisa qof baa saaran markabkan ?

How many men are on this ship ?

imissa nalaga rabaa ?

How much do we owe ?

imissa sano baad jirtaa ?

How old are you ?

immisa jir baad tahay ?

How many years old are you ?

indhahaaga fur !

Open your eyes !

ingriis miyaad ku hadashaa ?

Do you speak English ?

isagaa ku wadaya

He is your escort

isaga waa

he is

isagu waxa uu doonayaa inuu joojiyo wareeysiga

He would like to stop this interview.

is deji

Calm down.

is dhiib

Surrender.

i sii

Give me.

i soo daba soco

Follow me

i soo raac

Come with me

istaag ama waan ku tooganayaa

Stop or I will shoot

i tusi

Show me.

iyadaa ku wadaysa

She is your escort

iyada waa

she is

iyadu waxay doonaysaa inay wareeysiga joojiso

She would like to stop this interview.

iyaga raac

Follow them

jawaab ma lahan

No comment.

jilbaha dhulka dhig !

Kneel !

joog halkaaga

Stay where you are

joogso

Stop

ka badan

more than

kac

Get up.

kafee

brown

ka fogoow

Keep away.

ka jar

minus

ka yar

less than

keen qoriga !

Give (me) the gun !

khalad

wrong

kiniinigan biyuhuu jeermiga ka dilaa si loo cabbo

These pills will kill the germs in the water so it can be drunk.

kofidada difaca ha kuugu jiro

Keep your helmet on.

konton

fifty

koonfurta aad

go to the south

kor u qaad

Lift

kowaad

first

kow iyo toban

eleven

ku dar

plus

kun

thousand

ku shub

Pour into

ku soo celi !

Say again !

labaad

second

labaatan

twenty

laba iyo toban

twelve

labo casho

in two days

la soco

Beware.

lixdan

sixty

lix iyo toban

sixteen

lugahaaga is dhaafi !

Cross your legs.

maan fahmin

I did not understand.

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording