Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Primarily from DLI's Basic LSK.

joogso

Stop

istaag ama waan ku tooganayaa

Stop or I will shoot

amarkeena raac

Follow our orders

xabad ha ridin

Don't shoot

hubka dhiga

Put your weapons down

dhaqaaq

Move

halkan imoow

Come here

i soo daba soco

Follow me

halkan joog

Stay here

halkan igu sug

Wait here

ha dhaqaaqin

Do not move

joog halkaaga

Stay where you are

i soo raac

Come with me

ii gee __

Take me to __

aamus

Be quiet

tartiib

Slow down.

tartiib u dhaqaaq

Move slowly.

gacmaha madaxa saara

Hands up.

hoos u dhig gacmahaaga

Lower your hands.

dhulka seexo

Lie down.

caloosha dhulka dhig

Lie on your stomach.

kac

Get up.

is dhiib

Surrender.

maxbuus baad tahay

You are a prisoner.

waa inaan ku baarnnaa

We must search you.

dib u jeeso

Turn around.

horey u soco

Walk forward.

saf sameeya

Form a line.

hal-hal

One at a time.

adigaa ku xiga

You are next.

hadal ma jiro

No talking.

ha naga hor imaanin

Do not resist.

is deji

Calm down.

i sii

Give me.

ha taabanin

Do not touch.

ha ka bixinin

Do not remove.

ka fogoow

Keep away.

aan gudubnno

Let us pass.

ha baqin

Don't be frightened.

waad bixi kartaa

You can leave.

guriga aad

Go home.

xir

Close.

la soco

Beware.

ii keen

Bring me.

qaybi

Distribute.

buuxi

Fill

kor u qaad

Lift

ku shub

Pour into

deji

Unload

i caawin

Help me.

i tusi

Show me.

ii sheeg

Tell me.

madoow

black

bulug

blue

kafee

brown

boor boor

gray

cagaar

green

yaa waaye

who

waa ayo

who

waa maxay

what

goormee

when

xaggee

where

sababtu waa maxay

why

waxaan ahay

I am

waxaad tahay

you are

isaga waa

he is

iyada waa

she is

waxaan nahay

we are

waxay yihiin

they are

waan rabaa

I want

ma rabo

I do not want

dhaktar baan ahay

I am a doctor.

dhaktar ma ahi

I am not a doctor.

meeqa naagood ayaa joogta ?

How many women are there ?

meeqa nimood ayaa jooga ?

How many men are there ?

anigaa ku wadi doona

I am your escort

isagaa ku wadaya

He is your escort

iyadaa ku wadaysa

She is your escort

iyaga raac

Follow them

ayagaad raacaysaa

You will ride with them.

waa wiil

It's a boy.

waa gabar

It's a girl.

iyadu waxay doonaysaa inay wareeysiga joojiso

She would like to stop this interview.

isagu waxa uu doonayaa inuu joojiyo wareeysiga

He would like to stop this interview.

beri

tomorrow

labo casho

in two days

sadex casho

in three days

sitimaanka danbe

next week

bisha danbe

next month

ku dar

plus

ka jar

minus

ka badan

more than

ka yar

less than

qiyaas ahaan

approximately

seddex

three

todoba

seven

sideed

eight

sagaal

nine

kow iyo toban

eleven

laba iyo toban

twelve

sedex iyo toban

thirteen

afar iyo toban

fourteen

shan iyo toban

fifteen

lix iyo toban

sixteen

todoba iyo toban

seventeen

sideed iyo toban

eighteen

sagaal iyo toban

nineteen

labaatan

twenty

soddon

thirty

afartan

forty

konton

fifty

lixdan

sixty

todobaatan

seventy

sideetan

eighty

sagaashan

ninety

boqol

hundred

kun

thousand

toban kun

ten thousand

boqol kun

hundred thousand

hal milyan

million

kowaad

first

labaad

second

sedexaad

third

xagga

there

midig u leexo

turn right

bidix u leexo

turn left

midigta u leexo

turn to the right

bidixda u leexo

turn to the left

aad tooskaaga

go straight

woqooyiga aad

go to the north

bariga aad

go to the east

galbeedka aad

go to the west

koonfurta aad

go to the south

waxaa jirta xanibaad nagu soo fool leh

There is an obstacle in our way.

ceelkee ugu dhow halkaan ?

Where is the nearest well ?

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording