Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Vocabulary from lesson 5 of Prisma's "Dutch for Self-Study" by Hinke van Kampen and Ruud Stumpel, with certain refinements.

het café [-s]

pub, bar

zullen we ...?

shall we ...?

het glas [glazen]

glass

rood [rode]

red

de wijn

wine

juffrouw

waitress, miss

het pilsje [-s]

glass of beer

de pils

beer

de borrel [-s]

party

een borrel geven

to organize a get-together (lit. a party give)

ja leuk

yes, that's nice

je bent jarig

it's your birthday (lit. you are a year older)

zal ik

should I

uitnodigen [nodigde uit, h. uitgenodigd]

to invite

aardig

nice(ly)

hè nee

oh no

nou nee

well, no

zo

so; in a minute

sympathiek

pleasant

ik wel

but I do (lit. I well)

laten we (gaan)

let's (go)

de bus [-sen]

bus

boodschappen doen

to do the shopping

vanavond

tonight, this evening

het bezoek [-en]

visitor(s)

de supermarkt [-en]

supermarket

houden van [hield, h. gehouden]

to like, to love

de vis [-sen]

fish

niet zo erg

not really

ook

moreover

ik eet liever geen vlees

I'd rather not eat meat (lit. I eat prefer no meet)

het vlees [vlezen]

meat

trouwens

actually

de kaas [kazen]

cheese

maken [maakte, h. gemaakt]

to make

de pasta [-'s]

pasta

het idee [ideeën]

idea

de groente [-n of -s]

vegetables

de sla

salad, lettuce

de tomaat [tomaten]

tomato

de ui [-en]

onion

de aardappel [-s of -en]

potato

het fruit

fruit (edible)

de vrucht [-en]

fruit (general)

de appel [-s]

apple

de sinaasappel [-s]

orange (fruit, not color)

de citroen [-en]

lemon

de frisdrank [-en]

pop, soda, fizzy drink

de boter

butter

het ei [eieren]

egg

de melk

milk

het koekje [-s]

cookie, biscuit

het toetje [-s]

dessert

het ijs

ice, ice cream

binnenkomen [kwam binnen, i. binnengekomen]

to come in

pas op

watch out, be careful

de bril [-len]

eyeglasses

sorry

sorry

wat een ...!

what ...!

mooi(e)

beautiful

de bloem [-en]

flower

het bier

beer

iets fris

a cold drink, a fizzy drink

fris

fresh, refreshing

de koffie [-s]

coffee

de thee [theeën]

tea

alcohol

alchohol

alcoholvrij

alcohol-free, non-alcoholic

doe dat maar

I'll have that

kijk eens

here you are

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording