η γνωμη

Singular Nominative - η type - root: γνωμ

τηs γνωμηs

Singular Genitive - η type - root: γνωμ

τη γνωμη ι-sub

Singular Dative - η type - root: γνωμ

την γνωμην

Singular accusative - η type - root: γνωμ

αι γνωμαι

Plural Nominative - η type - root: γνωμ

των γνωμων

Plural Genitive - η type - root: γνωμ

ταιs γνωμαις

Plural Dative - η type - root: γνωμ

ταs γνωμας

Plural Accusative - η type - root: γνωμ

ο πονος

Singular Nominative- ος type - root: πον

του πονου

Singular Genitive- ος type - root: πον

τω πονω i-sub

Singular Dative- ος type - root: πον

τον πονον

Singular Accusative- ος type - root: πον

πονε

Singular vocative- ος type - root: πον

οι πονοι

Plural Nominative- ος type - root: πον

τοω πονων

Plural Genitive- ος type - root: πον

τοιs πονοις

Plural Dative- ος type - root: πον

τουs πονους

Plural Accusative - ος type - root: πον

το μετρον

Singular Nominative - ον type - root μετρ

του μετρου

Singular Genitive - ον type - root μετρ

τω μετρω i-sub

Singular Dative - ον type - root μετρ

το μετρον

Singular Accusative - ον type - root μετρ

τα μετρα

Plural Nominative - ον type - root μετρ

των μετρων

Plural Genitive - ον type - root μετρ

τοιs μετροις

Plural Dative - ον type - root μετρ

τα μετρα

Plural Accusative - ον type - root μετρ

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording