Magistra's Voice Recording

adeptus adepta adeptum

having received, having obtained

amor amoris M

love

aureus aurea aureum

golden, made of gold

avide

eagerly

caelum caeli N

sky

decipio decipere decepi deceptus

deceive, trick

dirus dira dirum

dreadful

dissentio dissentire dissensi dissensus

disagree

eligo eligere elegi electus

choose

exitium exitii N

ruin

fundo fundere fudi fusus

pour

hostis hostis M

enemy

iacto iactare iactavi iactatus

throw

incipio incipere incepi inceptus

begin

ingressus ingressa ingressum

having entered

inicio inicere inieci iniectus

throw in

lacrima lacrimae F

tear

minimus minima minimum

very little, least

molestus molesta molestum

troublesome

moneo monēre monui monitus

warn, advise

parco parcere peperci (+dat)

spare

precatus precata precatum

having prayed (to)

prudentia prudentiae F

good sense

quantus quanta quantum

how big

quo modo?

how?

tardus tarda tardum

late

tutus tuta tutum

safe

verbum verbi N

word

virtus virtutis F

courage

vito vitare vitavi vitatus

avoid

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions above and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

NEW! Voice Recording