Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

introducción

bevezetés

el arcillo

agyag

desfilar

kivonul, kimegy

la etnografía

néprajztudomány

crítica histórica

forráskritika

el hallazo

lelet

corpulento

testes, terebélyes

velludo

szőrös

excavación arqueológica

régészeti ásatás

ciencias auxiliares

segédtudományok

la datación

dátumozás

datar

dátumoz

la arqueología

régészet

la geografía

földrajz

la antropología

embertan

el resto

maradvány

el yacimiento

lelőhely

la fiología

nyelvtudomány

la periodización

periódokrabomlás

el testimonio

hagyaték, emlék

el paleolítico

őskőkor

la edad de los metales

fémkor

el neolítico

neolit

pulimentar

csiszol

tallar

pattint

la transición

átmenet

coexistir

együttlenni

la coexistencia

együttlétezés

el cobre

réz

el bronce

bronz

la fundición

öntés olvasztás, keverés

el estaño

ón

el instrumento, el útil, el utensilio

eszköz

la caída

bukás, elesés

burgueso/a

polgári

la ocupación

elfoglalás

occidental

nyugati

el imperio

birodalom

revolución

forradalom

dividirse en

el-,fe-l,szétosztódik

inferior

alsó

medio

középső

superior

felső

el mesolítico

mezolitikum

el eneolítico

eneolitikum

el Imperio Romano Occidental

nyugat Római Birodalom

la Revolución Burguesa de Inglaterra

spanyol polgárháború

la Gran Revolución Francesa

Nagy Francia Forradalom

la sucesión

váltakozás, sorrend, öröklés

el acontecimiento

esemény

la orientación

fekvés, tájolás, irány

la distinción

megkülönböztetés, különbség

a base de

révén, felhasználásával

el portador

vívő, hordozó, szállító

los restos materiáles

tárgyi emlékek, maradványok

el historiador

történész

histórico/a

történelmi

la historiografía

történetírás

el historiógrafo/fa

történetíró

la fuente

forrás

el diploma

oklevél

el códice

kódex

el archivo

levéltár

diplomático/a

diplomáciaai, diplomata

el escudo

címer

la heráldica

címertan

la cronoligía

kronológia

la fundación

megalapítás

fundar

megalapít, épít

júdio/a

zsidó

el bizantino

bizánci

la hég(j)ira

hidzsra(muszlim időszámítás kezdete 622)

Mohama

Mohamed

el calendario gregoriano

Gregorián naptár

la raíz

gyökér

la baya

bogyó

domesticar

háziasít, szelidít

el cultivo de la tierra

földművelés

sedentario/a

letelepedett

el poblado estable

állandó falvak

el proceso de la hominización

az emberréválás folyamata

el primate

főemlős

la consecuencia

következmény, eredmény

bípedo/a

kétlábú

el cráneo

koponya

la capacidad craneal

koponyatérfogat

el equilibrio

egyensúly

el dearrollo

növekedés, kifejlődés

la mandíbula

állkapocs

la disminución

csökkenés

la frente plana

sík homlok

el mentón

áll(testrész)

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording