Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

aankleding

decoration

de bibliotheek

the library

de binnenstad

the town center

de Burcht

the fortress

fantasierijk

imaginative

de jeugd

the youth

kortom

in short

kriebels voelen

itching to do something

kunstzinnig

artistic

nemen deel aan

take part in

staat hun te wachten

awaits them

uitbundig

exuberant

verwachten

to expect

zomerkriebels

summer itch

bij

by/near/at

de Verenigte Staten

the United States

hartstikke

really

het Engels

English

het Nederlands

Dutch

Nederland

the Netherlands

ontzettend

terribly

samen

together

tussen

between

zo raar

very weird

adviseren

to advise

boodschappen doen

to go shopping

kamperen

to go camping

denken

to think

doen

to do

fietsen

to bike

gaan

to go

geven

to give

hardlopen

to run

hebben

to have

helpen

to help

horen

to hear

kijken

to look

kijken naar

to watch

koken

to cook

leven

to live

lezen

to read

liggen

to lie

luisteren

to listen

lunchen

to have lunch

maken

make

praten over

to talk about

reizen

to travel

rijden in

to drive in

schilderen

to paint

schrijven

to write

spelen

to play

spreken

to speak

tekenen

to draw

tuineren

to garden

typen

to type

verwachten

to expect

vinden

to find

voetballen

to play soccer

wandelen

to go hiking

werken

to work

willen

to want

wonen

to live

zingen

to sing

zoeken

to look for

zwemmen

to swim

winkelen

to shop

advertentie bureau

advertising agency

bij een verzekeringsbedrijf

at an insurance company

de afdeling

department

directeur

director

een andere baan

another career

een exportbedrijf

an export company

een marketingbedrijf

a marketing company

een modebedrijf

a fashion company

ervaring

experience

financieel directeur

finance director

goede communicatieve vaardigheden

good communication skills

haar werk

her work

het functioneringsgesprek

a meeting for a job appraisal

informatica

IT

leraar

teacher

secretaresse

secretary

transportbedrijf

transportation company

uitgever

publisher

vergaderen

to meet

voor een

for a

zaken

business

drie

three

zeven

seven

acht

eight

negen

nine

elf

eleven

twaalf

twelve

dertien

thirteen

veertien

fourteen

vijftien

fifteen

zestien

sixteen

zeventien

seventeen

achttien

eighteen

negentien

nineteen

twintig

twenty

eenentwintig

twenty-one

tweeëntwintig

twenty-two

drieëntwintig

twenty-three

vierentwintig

twenty-four

vijfentwintig

twenty-five

zesentwintig

twenty-six

zevenentwintig

twenty-seven

achtentwintig

twenty-eight

negentwintig

twenty-nine

dertig

thirty

veertig

forty

vijftig

fifty

zestig

sixty

zeventig

seventy

tachtig

eighty

negentig

ninety

honderd

one hundred

bakken

to bake

geven

to give

kleren

clothes

het lied

song

het spel

game

versieren

to decorate

versamelen

to collect

de zaal

hall

bij haar ouders

with her parents

lerares

teacher

haar man

her husband

rust

peace and quiet

sparen voor een wereldreis

to save up for a trip around the world

weinig

little

zelfverzekerd

self-assured

charmant

charming

geliefd zign bij haar leerlingen

popular with her pupils

jong

young

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording