Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

wear

viselet, öltözék

wedding

esküvő

well behaved

jó magaviseletű

well dressed

jól öltözött

whisper

suttog

woollens

gyapjú ruhanemű

young at heart

gondolkodásában és viselkedésében fiatalabb a koránál

(be) accustomed

hozzá van szokva

agreement

megegyezés

apply for

jelentkezik valamire

author

szerző

be crazy about

odavan érte

be fond of

nagyon szeret

be keen on

odavan érte, lelkesedik érte

be snapped up

elkapkodják

best-selling

legnagyobb példányszámban eladott

can't bear

nem tudja elviselni

can't stand

ki nem állhatja

chamber

kamra

chaos

zűrzavar

common

gyakori, elterjedt

contact

kapcsolatba lép

continent

földrész

copy

példány

countless

számtalan

create

teremt

deathly

halálos

decade

évtized

demanding

megerőltető

dominate

ural

downpour

felhőszakadás

elect

választ

enthusiastic

lelkes

eternity

örökkévalóság

euphoria

eufória, boldogság

fail

megbukik

fan

rajongó, drukker

fancy dress

jelmez

female

nőstény

fine

jó, rendben

foxhunting

rókavadászat

gifted

tehetséges

goblet

kehely

ground

pálya

hallow

szent

harmony

harmónia

have a word

szót vált

heated

tüzes

hero

főhős

horseriding

lovaglás

I don't mind

Nem bánom.

image

kép(más)

infectious

ragadós, fertőző

institute

intézet

introduce

bemutat, bevezet

invest

befektet

kid

viccel

launch

bevezet a piacra

leisure

pihenés

lifestyle

életmód, életstílus

loathe

gyűlöl

longhand

kézírás

magic

bűvész-

make your mark

hírnévre tesz szert

measles

kanyaró

media

média, tömegkom-munikációs eszközök

medieval

középkori

mob

csőcselék

musical

musical

myth

mítosz, monda

name

kinevez, megnevez

numerous

számos

obsession

rögeszme, megszállottság

once and for all

egyszer és mindenkorra

orphan

árva

(be) passionate

szenvedélyesen szeret

philosopher

filozófus

phoenix

főnixmadár

poverty

szegénység

power

erő

powerful

erős

producer

producer

psychological

pszichológiai

public school

magániskola

regular

rendszeres

resign

lemond

respond

reagál, válaszol

rivalry

versengés, vetélkedés

slow down

lelassít

soccer

foci, labdarúgás

socialite

előkelőség

sort out

elrendez, megold

stage

színpad

sticking point

egyezséget meggátoló tényező, vitatott pont

strike

sztrájk

sympathy

együttérzés

the big time

igazi nagy siker, népszerűség

live life to the full

kiélvezi az életet

totally

teljesen

track

pálya

trademark

védjegy

try one's luck

szerencsét próbál

twinkly

csillogó

underwear

alsónemű

video game

videojáték

violent

erőszakos

waste ground

megműveletlen föld

wizard

varázsló

approach

közeledik felé

ascent

emelkedés

balloon

léggömb

base

központ

battle

küzdelem, csata

bite

harap

blow up

felfúj

body language

testbeszéd

bold

bátor

bunk bed

emeletes ágy

canoe

kenu

clap

tapsol

cliff

szikla

conquer

legyőz

crew

legénység

cross

átkel

crossing

átkelőhely

cure

meggyógyít

daring

vakmerő

declare

kihirdet

defeat

legyőz

defeat

vereség

DIY

„Csináld magad", barkácsolás

empire

birodalom

face

szembekerül, szembenéz

fearless

rettenthetetlen, bátor

ferry

komp

fighter

harcos

force

kényszerít

found

alapít

freak (out)

kiborul

get out of hand

elvadul, elszabadul

go over someone's head

nem ért meg valamit, nem fog fel

have a sweet tooth

nagyon szereti az édességet

hit a problem

beleütközik

hollow

üreges

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording