Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

shower base

zuhanytálca

sibling

testvér

side dish

köret

sidewalk

járda

ski pole

sí bot

skid

megcsúszik

slab

födém

slash

forradás, vágás

slip

megcsúszni

slope

lejtő

sort

fajta

speci

állatfaj

spectator

nézők

stove

kályha

streak

csík

streak off

elhúzza a csíkot

struggle

küzdelem harc

suburb

külváros

sun room

télikert

superficial

felszínes

suppression

elfojtás elnyomás

surely

biztosan

surrender

felad, lemond, abbahagy

suspicious

gyanakvó, gyanús

sweetener

édesítő

take it back

szívd vissza

take responsibility

felelősséget vállal

teaspoon

teáskanál, kávéskanál

temporal

halánték, mulandó

term

időszak

testimonial

ajánlólevél

though

bár, habár, annak ellenére

through

keresztül

time-worn

régi elhasznált

tip

borravaló

to be bed influence on sb

rossz befolyással lenni valakire

to be cut off

távol lenni

to be in charge sg

valamivel megbízott

to be into sg

érdeklődni valami iránt

to be likely to sg

valószínű hogy ..

to be used to sg

hozzászokni valamihez

to make the big time

befutni

to put up with sb

elvisel valakit

tough

erős, kemény, szívós, kitartó

towards

felé, irányába, arra, arrafelé

trade

szakma

turf

pázsit

turn down

lehalkítani

turn off

kikapcsolni

turn on

bekapcsolni

turn up

felhangosítani

unkind

nem kedves, barátságtalan

unwind

nyugodt

vacancy

üresedés

vanity basin

beépített mosdó

vigor

életerő

vigorous

lendületes, erőteljes

vow

eskü, fogadalaom, megfogad

wallpaper

tapéta

ward

kórterem

warden

felügyelő

we have been cut off

megszakadtunk (telefon)

wear and tear

fizikai igénybevétel

weird

furcsa, bizarr

whether

vajon, hogy -e

who do you look like

kire hasonlítasz (look)

who do you take after

kire hasonlítasz (take)

widow

özvegy

widower

özvegyember

work of art

műtárgy

worn

kopott

xxx

puszil

yell

ordít, sikolt

atempt

próbálkozás

dawn

hajnal

eventually

végül

deafness

süketség

firmly

határozott

plaits

copf

epidemic

járvány

famine

éhség

vauxhall

opel

have row with

vitá (valakivel)

fortune

vagyon

barrel

hordó

fetch

összegyűjt

furious

ideges

go out with sb

járni valakivel

sweep

seperni

no doubt

kétségtelenül

superstition

babona

Bumping Day

karácsony utáni nap (árukészletek)

wrist

csukló

shop lifting

bolti lopás

chew

rágni

by the 1880

1880-ra

luxury

lukszus

motorway

autópálya (m..)

yawn

ásítani

jewel

ékszer

awful

szörnyű

exclamation

felkiállítás

witness

szemtanú

hitch

stoppolni

make up your mind

dönteni

facalities

szolgáltatások

favour

szívesség

wipe it up

feltöröl

dripping

csöpög

comprehension

megértés, értelem

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording