11 terms

Lesson 1, Dialogue 2

STUDY
PLAY
shi4 (to be)
老师
lao3shi1 (teacher)
ma (question particle)
bu4 (no)
学生
xue2sheng (student)
ye3 (too)
ren2 (person)
中国
zhong1guo2 (china)
北京
bei3jing1 (beijing)
美国
mei3guo2 (america)
纽约
niu3yue1 (new york)