35 terms

Book 2 Chapter 9 - 中國菜

STUDY
PLAY
豬肉
zhū ròu
pork
牛肉
niú ròu
beef

chicken
火雞
huǒ jī
turkey

duck

fish
xiā
shrimp
龍蝦
lóng xīa
lobster
cài
dish (type of food), vegetables
蔬菜
shū cài
vegetables
白菜
bái cài
Chinese cabbage
生菜
shēng cài
lettuce, raw vegetable
豆腐
dòu fu
bean curd
番茄
fānqié
tomato

rice
fàn
meal, cooked rice
白飯
bái fàn
white rice
炒飯
chǎo fàn
fried rice
miàn
noodles
tāng
soup
餃子
jiǎo zi
dumpling
春卷
chūn juǎn
spring rolls
紅茶
hóng chá
black tea
xiāng
smell good

hot
xián
salty
請客
qǐng kè
give a dinner party
買菜
mǎi cài
grocery shopping
菜市場
cài shì chǎng
food market
超級市場
chāo jí shì chǎng
supermarket
先...再...
xiān...zài...
first...then...
長壽
cháng shòu
longevity
長壽面
cháng shòu miàn
noodles eaten on one's birthday
壽比南山
shòu bǐ nán shān
To live as long as the South Mountain
jīn
a weight unit (1/2 Kilogram)