20 terms

Chinese II Lesson 14

STUDY
PLAY
我的歲
Wǒ de suì, my age
有空
Yǒu kòng, have free time
星期
Xīngqí, week
我過
Wǒguò, I celebrate
生日
Shēngrì, birthday
為什麼
Wèishéme, why
舞會
Wǔhuì, dance party
參加
Cānjiā, to participate
一定
Yīdìng, certainly
做了
Zuòle, did
蛋糕
Dàngāo, cake
我送
Wǒ sòng, I give (as a present)
很棒
Hěn bàng, very wondeful
不客氣
Bù kèqì, you're welcome
多大
Duōdà, how old
地圖
Dìtú, map
今年
Jīn nián, this year
禮物
Lǐwù, gift
慶生
Qìng shēng, celebrate a birthday
月曆
Yuèlì, monthly calendar